دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1400، صفحه 1-280 
2. پژوهشی در گاهنگاری و کارکرد قلعه گِلی کاج قم

صفحه 1-1

10.22059/jarcs.2020.240953.142471

رسول احمدی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


12. آیکونوگرافی نقوش حیوانی مهرهای مغان دوران ساسانی

صفحه 1-1

10.22059/jarcs.2021.274985.142673

میثم شهسواری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری نوبری