بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضیغمی، مجید [1] دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • ضیغمی، مجید [1] دانشجوی دکتری باستان‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

ط

ع

غ

  • غلامی، حسین [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ‌ارشد باستان‌شناسی دانشگاه تهران

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی