نشریة مطالعات باستان­ شناسی

نشریة مطالعات باستان­ شناسی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه­ ای علمی است که در سال در چهار شماره منتشر می­شود.

1- ویژگی­ های کلّی مقاله

 - مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد.

- مقاله نباید در نشریه دیگری منتشر شده باشد و  تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّۀ دیگری فرستاده شود.

- چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّة مجله است.

-پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

- مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدۀ نویسنده (یا نویسندگان) است.

- مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

- مقاله نباید از ۲۰ صفحة استاندارد نشریّه بیشتر باشد.

- نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشته تحصیلی، رایانامه و شمارة تلفن نویسنده در صفحۀ جداگانه ­ای ضمیمه شود.

- ارسال مقاله تنها از طریق سامانۀ مجلۀ مطالعات باستان­ شناسی دانشگاه تهران به نشانی  https://jarcs.ut.ac.ir امکان­پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).

 - عناوین جدول­ ها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشه ­ها، طرح­ ها و نمودارها با ذکر شماره (توضیحات و ذکر منبع) در زیر آورده شود.

2- اجزای مقاله

ـ عنوان: نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

ـ مشخصات نویسنده: شاملِ نام و نام­ خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتۀ تحصیلی، دانشگاه محل تدریس و تحصیل.

ـ چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه­های محدود شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته های پژوهش. لازم به ذکر است چکیدة مقاله باید 250-200 واژه (در حدود 12سطر) باشد.

ـ واژه­ های کلیدی: شامل سه تا پنج واژة تخصصی است که بسامد و اهمیّت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه ­ها است.

ـ مقدمه: شامل طرح مسئلة اصلی و هدف پژوهش است؛ در این بخش باید به اجمال، سوابق پژوهشی در حیطة مسئلة مورد­نظر مطرح شود.

ـ روش بررسی: شامل ذکر بسیار مختصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات وی در این زمینه است.

ـ بحث و نتیجه­ گیری و تشکّر: شامل متن اصلی مقاله و بحث و نتیجه ­گیری با روش منطقی، مفید و روشنگر مسئلة مورد پژوهش است و می­تواند با جدول، تصویر و نمودار و... همراه باشد. در پایان این بخش، نویسنده می­ تواند راهنمایی دیگران را ـ که در نوشتن مقاله مؤثر بوده­اند ـ یادآوری و از ایشان مختصراً سپاسگزاری کند.

ـ پی ­نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می­ آید.

ـ منابع: فهرست­نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه ­نامۀ مجلّه.

ـ چکیدۀ انگلیسی: چکیدة انگلیسی باید عیناً ترجمة چکیدة فارسی باشد.

3- شیوۀ تنظیم متن

- مقاله باید بر صفحة کاغذ ­A4، با قلم (فونت) ب- نازنین و اندازة 13، فاصله بین خطوط 1.1 (single) و در فرمت word نوشته شده باشد. همچنین فاصله از بالا و پایین صفحه 35/3 سانتی­متر و از راست و چپ، هر کدام 3 سانتی­متر باشد.

- چکیده، واژه ­های کلیدی، منابع، ارجاعات داخل پرانتز، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید، باید با اندازۀ 11 نوشته شود.

- ابتدای هر بند، با نیم سانتی­متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان نباید تورفتگی داشته باشد.

- نقل­ قول­ های مستقیم بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی­متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم ولی با اندازۀ 11 نوشته شود.

- بخش ­های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می ­شود. عنوان هر بخش اصلی و زیربخش­ ها باید با یک سطر سفید از متن جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند.

- شمارۀ پی ­نوشت­ها از آغاز تا پایان مقاله باید دنباله ­دار باشد و از افراط در دادن پی­ نوشت اجتناب شود.

- چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیّۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده ­اند، در پی ­نوشت به این مطلب اشاره شود.

4- شیوة ارجاع به منابع

- ارجاعات مندرج در مقاله، مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود و کوشش می­شود از معتبرترین منابع استفاده شود.

- هرگاه از مراجعی، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادی اولی و مرجح است.

- در مورد آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی داده­اند، ارجاع داده می­ شود.

4-1- ارجاع داخل متن مقاله

 نام­ خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر: شمارة صفحه یا صفحات؛

  مثال فارسی: (ملک شهمیرزادی، 54:1388)

  لاتین: (Smith 1999: 33)

4-2- ارجاع پایانی (منابع)

4-2-1- ارجاع به کتاب

ـ نام خانوادگی مؤلّف یا نام اشهر، نام مؤلّف، ­تاریخ نشر (درون پرانتز)،  نام کتاب، نام و ­نام خانوادگی مترجم یا مصحّح، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، نام نشر (بدون ذکر واژه «انتشارات»).

-نام کتاب کج (ایرانیک) نوشته می­ شود؛ بنابراین از سیاه کردن (بولد) یا قرار دادن آن در گیومه پرهیز کنید.

 4-2-2- ارجاع به مقاله

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، تاریخ نشر اثر (داخل پرانتز)، عنوان مقالة مورد استفاده (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله (ایرانیک و بدون ذکر واژۀ مجلّه)، دوره یا سال انتشار، شماره، شمارة صفحات مقاله.

- عنوان مقاله تنها در گیومه قرار می­ گیرد و کج و سیاه نمی شود.

4-2-3- ارجاع به پایان­ نامه

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، سال دفاع (داخل پرانتز)، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدۀ محلّ تحصیل دانشجو.

- نام رسالۀ دکتری کج (ایرانیک) نوشته می­ شود و عنوان پایان­نامۀ کارشناسی ارشد در گیومه قرار می­ گیرد.

4-2-4- ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد

ـ نام مشهور مؤلّف، نام مؤلّف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ نگهداری.

- در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شمارۀ طبقه ­بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم ­ها افزون بر مشخصات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری ضروری است.

 4-2-5- ارجاع به وبگاه های اینترنتی

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، تاریخ درج مطلب در ویگاه (درون پرانتز)، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه.

5- مثال برای تهیۀ فهرست منابع

 ارجاع به کتاب

White, T.D. 1991. Human osteology. New York, Academic Press.

 ارجاع به مقالات مجله ­ها

Trinkaus, E. 1982. Artificial cranial deformation in the Shanidar 1 and 5 Neanderthals. Current Anthropology 23 (2): 198-199.

ارجاع به مجموعه مقالات

 Gillings, M. 2000. Plan elevation and virtual worlds: The development of techniques for the routine construction of hyper real simulations. In: J.A. Barcelo, M. Forte and D. Sander, (eds.), Virtual Reality in Archaeology, BAR int. Series 843:  47-51.                                                                                                                                 

ارجاع به مجموعه مقالات کنفرانس ­ها

Jones, P., 2004. Identity and preoccupation: skulls cults and the emanation of ideals in the aceramic Neolithic of Cyprus. In: Carter, F.D. and White, R.B. (eds.), Proceedings of the 2004 BANEA Conference, 25-27 March 2004, Reading University, England, 148-153.

 ارجاع به پایان­ نامه

Blom, D.E. 1999. Tiwanaku regional interaction and social identity, a bioarchaeological approach, Ph. D thesis, Department of Anthropology, University of Chicago.

 6- نکات دیگر در باب ارجاع به منابع

ـ تلفظ اسامی لاتین و نام های دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آن ها و داخل پرانتز ذکر شود.

ـ هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع به منابع، در پی­نوشت ذکر شود.

ـ در صورتی ­که مؤلّف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلّف می­ شود.

ـ از  شماره گذاری یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل­ های فهرست منابع پرهیز شود.

ـ منابع مقاله به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلّف تنظیم می­ شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر می­ شود، همان منابعی است که در داخل متن استفاده شده است؛ از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، امّا در داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پایانی حذف خواهد شد.

ـ عنوان کتاب ­ها و مقاله ­ها در منابع پایان مقاله به طور کامل ذکر خواهد شد.

ـ منابع غیرفارسی، پس از منابع فارسی و به ترتیب: عربی، انگلیسی، فرانسوی و... آورده شود.

 

ـ علائم اختصاری

ج: جلد                                                ص: صفحه                                                  هـ .ش: هجری شمسی                                   

صص: صفحات                                         د: دوره                                                     هـ .ق: هجری قمری                                      

ش: شماره                                             فو: متوفی                                                  ق. م: قبل از میلاد 

همان: منبع پیشین              همانجا: منبع پیشین؛ همان جلد و همان صفحه                        م: میلادی

مجلۀ مطالعات باستان شناسی برای بررسی اولیه، مبلغ 1.500.000 ریال به‌عنوان هزینۀ داوری و در صورت پذیرش مقاله، مبلغ،4500000ریال به‌عنوان هزینۀ انتشار دریافت خواهد کرد. به‌همین‌منظور، لازم است پس از اعلام دفتر نشریّه، مبلغ یادشده از طریق درگاه آنلاین موجود در سامانه پرداخت شود. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا: IR830100004001070103006825) و شناسه واریز 314070174140107000000002002202به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران  نزد بانک مرکزی واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود.