دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آذر 1400، صفحه 1-290 
استراتژی نظامی در امپراتوری ساسانی

صفحه 45-42

10.22059/jarcs.2020.303502.142882

احسان خونساری نژاد؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سرور خراشادی