مطالعات باستان شناسی (JARCS) - فرایند پذیرش مقالات