دریافت مقاله از طریق سایت مجله؛

2- ارسال مقاله به اعضای هیئت تحریریه یا دبیر تخصصی؛

3- بررسی مقاله در جلسه هیئت تحریریه، بررسی آنلاین یا از طریق ایمیل که نتیجه آن به شکل زیر است :

- رد مقاله در جلسه هیئت تحریریه به دلیل در اولویت نبودن، عدم انطباق با محتوای و حوزۀ کار مجله، کیفیت پایین و ... که به همراه دلایل مربوط، به اطلاع نویسنده می‌رسد؛

- درنظر گرفتن اصلاح اولیه‌ای (قبل از داوری) برای مقاله که به نویسندگان گرامی ارائه خواهد شد تا پس از اعمال اصلاحات مورد نظر هیئت تحریریه (در صورت تأیید)، به داوری ارسال شود

4- ارسال به داوری (حداقل دو داور)

دریافت نتایج داوری که به سه صورت می‌باشد:

- منفی

- مثبت

- اصلاحات

5- ارجاع نتایج داوری به اعضای هیئت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری، که سه نتیجه را دربر خواهد داشت:

- رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)

- ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)

- ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)

6- دریافت اصلاحات از نویسندگان

7- ارسال اصلاحات اعمال شدة نویسنده به داور محترم تطبیقی (معمولاً یکی از دو داور قبلی مقاله) که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:

- رد اصلاحات

- پذیرش

- اصلاحات مجدد

و به سه شکل زیر عمل خواهد شد:

- اصلاحات مجددا به نویسندگان برای اعمال عودت داده می‌شود؛

- در صورت اعمال کلیه اصلاحات پذیرش صادر می‌شود؛

مقاله به دلیل عدم اعمال اصلاحات مطابق نظر داور تطبیقی رد خواهد شد.

فلوچارت داوری