اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

seifut.ac.ir
61112582

سردبیر

حسن فاضلی

باستانشناسی استاد دانشگاه تهران

hfazelinut.ac.ir
00989123844574

h-index: 21  

کارشناس نشریه

نعمت اله علی محمدی

تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

ut.ac.ir
n.alimohammadiut.ac.ir
61113037
0000-0002-8704-9311

اعضای هیات تحریریه

محمدابراهیم زارعی

باستان شناسی استاد دانشگاه بوعلی سینا

mohamadezareiyahoo.com

بهمن فیروز مندی

باستان شناسی استاد دانشگاه تهران

firuzmandiut.ac.ir

حسن کریمیان

باستان شناسی استاد دانشگاه تهران

hkarimiut.ac.ir

h-index: 4  

یعقوب محمدی فر

باستان شناسی استاد دانشگاه بوعلی همدان

ymohammadifaryahoo.com
61112561

مهدی مرتضوی

باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mehdi.mortazavilihu.usb.ac.ir

کاظم ملا زاده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

mollazadyahoo.com

حکمت اله ملاصالحی

باستانشناسی دانشیار دانشگاه تهران

msalehiut.ac.ir
61112561

کمال الدین نیکنامی

باستان شناسی استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

kniknamiut.ac.ir

h-index: 8  

علیرضا هژبر نوبری

باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

hejebrimodares.ac.ir

محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار

باستان شناسی دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

jelodarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رینهارد برنیک

باستان شناسی موسسه باستان شناسی برلین آلمان

rbernbeczedat.fu-berlin.de

رمی بوشارلا

باستان شناسی استاد CNRS، فرانسه

remy.boucharlatmom.fr

سوزان پولاک

باستان شناسی موسسه باستان شناسی برلین آلمان

spollockzedat.fu-berlin.de

هالی پیتمن

باستان شناسی استاد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

hpittmansas.upenn.edu

الیزابت کارتر

باستان شناسی استاد دانشگاه کالیفرنیا آمریکا

carterhumnet.ucla.edu

باربارا کیم

باستان شناسی استاد دانشگاه ورشو، لهستان

bkaimuw.edu.pl

h-index: 9  

روجر ماتیوس

باستان شناسی استاد دانشگاه ردینگ انگلیس

matthewsgmail.com

h-index: 24  

یوشیهیر نیشیاکی

باستان شناسی استاد دانشگاه توکیو ژاپن

nishiakigmail.com

دونالد ویتکمب

باستان شناسی استاد دانشگاه شیگاگو آمریکا

whitcombyahoo.com

ماسیمو ویداله

باستان شناسی پروفسور ماسیمو ویداله دانشگاه پادوا ایتالیا

massimo.vidaleunipd.it

باربارا هلوینگ

باستان شناسی استاد دانشگاه سیدنی استرالیا

barbara.helwingfu-berlin.de

ویراستار انگلیسی

Kyle

باستان شناسی عضو هیات علمی دانشگاه پنسیلوانیا

judit.thomalskydeinst.de
02161113037