اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

seifut.ac.ir
61112582

سردبیر

حسن فاضلی

باستانشناسی استاد دانشگاه تهران

hfazelinut.ac.ir
61112561

مدیر داخلی

محرم باستانی

دانشگاه تهران

bastani1353ut.ac.ir