زمینه های شکل گیری مطالعات اسلامی در اروپا با رویکرد نحوه ی همزیستی مسلمانان و مسیحیان در اندلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی رانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری تاریخ واحد تهران مرکز

چکیده

مطالعات اسلامی یک واژه ی جدید است . در اوایل قرن نوزدهم ، شرق شناسان کلمه ی اسلام را وارد دایره المعارف لغات خود نمودند ، پس از آن مطالعات شرق شناسی که به اسلام و مسلمانان و کشورهای اسلامی می پرداخته است ، به مطالعات اسلامی تغییر یافت . بنابر این استفاده ی کلمه ی مطالعات اسلامی در این مقاله همان مطالعات شرق شناسی است . با آغاز فتح شبه جزیره یایبری ، مسلمانان رفتاری همراه با تساهل و تسامح در پیش گرفتند . این موضوع سبب ایجاد یک هم زیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و مسیحیان شد . نتایج حاصله از این پژوهش بیان گر آن است که با ادامه ی روابط مسلمانان و مسیحیان در قرن های بعد ، زبان عربی به عنوان زبان علم و فرهنگ انتخاب شد و رشد کرد . پس از آغاز جنبش باز پس گیری توسط مسیحیان و توجه آنان به علوم ، فنون و فرهنگ مسلمانان ، با شروع نهضت ترجمه در اندلس و گسترش آن در کشورهای همسایه ، مطالعات اسلامی در اروپا شکل گرفت. بنابر این مطالعات اسلامی با زمینه های هم زیستی مسلمانان و مسیحیان از قرون هشتم تا پانزدهم میلادی در اندلس ، شکل گرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Context of the Formation of Islamic Studies in Europe with the Approach of Muslims and Christians' Integration in Andalusia

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Behroozy 1
  • mehri alsadat hashemi doolabi 2
2 دانشجوی دکتری تاریخ واحد تهران مرکز
چکیده [English]

The Context of the Formation of Islamic Studies in Europe with the Approach of Muslims and Christians' Integration in Andalusia
Abstract
Islamic studies is a new - born jargon . At early nineties , orientalists entered this jargon to their encyclopedia . Oriental studies which just were about Islam , Muslims and Islamic countries then changed into Islamic studies . So , using Islamic studies in this article generally refers to Oriental studies . After conquering Iberian Peninsula , Muslims adopted a behavior mainly included Tolerance towards Christians and tried to cohabit peacefully with them . The result of this study shows that this behavior resulted in using Arabic language as the language of Science and Culture and improving it . After the reclaiming movement started by Christians and their attention to Muslims ’ science , techniques and culture and by the beginning of translation movement in Andalusia which spread in the neighboring countries , Islamic studies was formed in Europe . Therefore , Islamic studies have been formed on the coexistence of Muslims and Christians from the eighth to fifteenth centuries in Andalusia .

Keywords :
Islamic studies , Muslims and Christians cohabiting , translation in Toledo . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic studies
  • Europe
  • cohabiting
  • Muslims and Christians
  • translation in Toledo