سنت های تدفین در آئین زردشتی گری، تداوم سنت دیرپای تدفین ثانویه ی دوره فراپارینه سنگی و نوسنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه نیشابور

چکیده

سنت ها تدفینی یکباره خلق نشده اند و در بلند مدت عوامل زیادی در شکل گیری آنها دخیل بوده اند. مشابه شیوه تدفینی (استودان) در دین زرتشتی، در دوره های فراپارینه سنگی تا اواخر عصر مفرغ در فلات ایران و خارج از ایران، از منطقه لوانت و آسیای مرکزی یافت شده است.. این پژوهش ارزیابی و بررسی ارتباط شیوه تدفین ثانویه از دوره فراپارینه سنگی تا زمان ظهور دین زرتشتی و تاثیر آن بر شیوه تدفین در آئین زرتشتی است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش های زیر است: بر اساس داده های باستان شناختی تدفین ثانویه از چه زمانی شروع و به چه صورتی انجام می گرفته است؟ بر چه آیین هایی اشاره دارد؟ و چه ارتباطی میان شیوه تدفین ثانویه با شیوه تدفین در آئین زرتشت وجود دارد؟. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی است. در پژوهش حاضر اطلاعات لازم از گزارش‌های باستان شناختی و انتشارات، گردآوری شده است و در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات و شواهد موجود، به پرسش های مطرح شده، پاسخ داده شده است. تدفین های ثانویه در ایران و لوانت در دوره های فراپارینه سنگی و نوسنگی شباهت هایی به شیوه تدفین در دین زرتشتی دارند. ممارست سنت شیوه تدفین ثانویه به نظر می رسد فراتر از احترام به طبیعت بوده، همچنین به نظر می رسد این شیوه در بین گروه های غیر یکجانشین رایج بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Burial Tradition in the Zoroastrian Religion, The Continuation of the Long Tradition of Secondary Burial In Epipalaeolithic and Neolithic Periods

نویسندگان [English]

  • mohsen sangbargan 2
  • omran garazhian 1
1 Assistant Professor , Department of Archaeology, University of Neyshabur
2 MSc Student of Archaeology, University of Neyshabur
چکیده [English]

The traditions of burial were not created at all, and over the long term, many factors influenced their formation. Similar to the burial practice (Dakhma) in the Zoroastrian religion, it has been found in the Iranian plate and Levant and Central Asian in the Epipaleolithic period to the late Bronze Age. Therefore, the aim of this research is to evaluate the relationship between the method of secondary burial of the Epipaleolithic period and the time of the advent of Zoroastrian religion and its effect on the burial method in Zoroastrianism. Accordingly, the present research seeks to answer the following questions: How early on and how did the burial data of archaeology come from? What does the religion or ritual refer to? And what is the connection between the method of the second burial and burial in Zoroastrianism? The method of this research is descriptive-analytical. In the present research, the necessary information from archaeological reports and publishions has been compiled. Finally, by analyzing the information and evidence available, the questions have been answered. Secondary burials in Iran and Levant in the Epipaleolithic and Neolithic periods are somewhat similar to the Zoroastrian burial practices. The philosophy of doing this burial method could be different or a reason other than respect for nature, and these secondary burials were probably carried out by non-sedentry groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary Burial
  • Zoroastrianism
  • Epipaleolithic
  • Neolithic
  • BMAC