نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار باستان‌شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باستان‌شناسی دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.

3 دانش‌آموخته دکتری باستان‌شناسی دانشگاه تهران، (پژوهشگر مستقل)، تهران، ایران.

چکیده

سنت ها تدفینی یکباره خلق نشده اند و در بلند مدت عوامل زیادی در شکل گیری آنها دخیل بوده اند. مشابه شیوه تدفینی (استودان) در دین زرتشتی، در دوره های فراپارینه سنگی تا اواخر عصر مفرغ در فلات ایران و خارج از ایران، از منطقه لوانت و آسیای مرکزی یافت شده است.. این پژوهش ارزیابی و بررسی ارتباط شیوه تدفین ثانویه از دوره فراپارینه سنگی تا زمان ظهور دین زرتشتی و تاثیر آن بر شیوه تدفین در آئین زرتشتی است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش های زیر است: بر اساس داده های باستان شناختی تدفین ثانویه از چه زمانی شروع و به چه صورتی انجام می گرفته است؟ بر چه آیین هایی اشاره دارد؟ و چه ارتباطی میان شیوه تدفین ثانویه با شیوه تدفین در آئین زرتشت وجود دارد؟. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی است. در پژوهش حاضر اطلاعات لازم از گزارش‌های باستان شناختی و انتشارات، گردآوری شده است و در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات و شواهد موجود، به پرسش های مطرح شده، پاسخ داده شده است. تدفین های ثانویه در ایران و لوانت در دوره های فراپارینه سنگی و نوسنگی شباهت هایی به شیوه تدفین در دین زرتشتی دارند. ممارست سنت شیوه تدفین ثانویه به نظر می رسد فراتر از احترام به طبیعت بوده، همچنین به نظر می رسد این شیوه در بین گروه های غیر یکجانشین رایج بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Burial Tradition in the Zoroastrian Religion, The Continuation of the Long Tradition of Secondary Burial during Epipalaeolithic and Neolithic Periods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Rezaei 1
  • Mohsen Sangbargan 2
  • Omran Garazhian 3

1 AsAssistant Professor of Archaeology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 M.A. Graduated in Archaeology, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran.

3 Ph. D Graduated in Archaeology University of Tehran (Independent Researcher), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Burial traditions have not been formed all at once and in the long term numerous factors and variables have played a role in its formation and continuation or obsolescence. Among these factors, we can mention the influence and contacts made between different cultures, and in the meantime, Zoroastrian culture can not be an exception to this rule and it can be said that the burial practice in the Zoroastrian religion (Ossuary) probably has a long history among different ethnic groups and nations, and these cultures were influential in adopting the burial practice (Ossuary) in the Zoroastrian religion. Similar to the burial practice (Ossuary) in the Zoroastrian religion, it has been found in the Iranian plate and Levant and Central Asian in the Epipaleolithic period to the late Bronze Age. Therefore, the aim of this research is to evaluate the relationship between the secondary burial practice during the Epipaleolithic period and the time of the advent of Zoroastrian religion and its effect on the burial method in Zoroastrianism. Accordingly, the present research seeks to answer the following questions: How early on and how did the burial data of archaeology come from? And what is the connection between the method of the second burial and burial in Zoroastrianism?. The method of this research is descriptive-analytical, based on archaeological reports. In the present study, information was obtained from archaeological reports and published articles about various sites of Iran's plateau and Levant and Central Asia, of which secondary burials have been discovered. The philosophy of doing this burial method could be different or a reason other than respect for nature, and these secondary burials were probably carried out by non-sedentry groups that used permanent sites for burial and probably died somewhere outside the facility, and the possibility of transferring bodies to There were no grounds for burial, so the deceased were abandoned in the same place, and later, after the loss of soft tissues, the bones were collected and buried in the graves in the site

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary Burial
  • Zoroastrianism
  • Epipaleolithic
  • Neolithic
  • BMAC
ترومپلمن، لئو، (1372)، «قبور و آئین تدفین در دورۀ ساسانی»، ترجمۀ مولود شادکام. باستان‌شناسی و تاریخ، سال هشتم، شمارۀ 1، ص 29-37.
توفیقیان، حسین و باستانی، محرم، (1395)، «پژوهشی در آئین‌های تدفین در دورۀ ساسانی در سواحل خلیج‌فارس»، مطالعات باستان‌شناسی، دورۀ 8، شمارۀ 2، ص 18-34.
ستگاست، مری، (1392)، آنگاه‌که زرتشت سخن گفت. ترجمۀ شهربانو صارمی، تهران، انتشارات ققنوس.
شعرباف، مرضیه و نظری، فاضل، (1396)، «بررسی سنت‌های تدفینی در دورۀ ساسانی بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی»، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دورۀ هفتم، شمارۀ 15، ص 163-181.
جعفری، محمدجواد، (1396)، گورستان خرسنگی محوطه 88 تنگ بلاغی (پاسارگاد). مجموعۀ مقالات سومین همایش باستان شناسان جوان ایران،ص 141-154.
حیدر زاده، آزاده و رهبر، مهدی، (1388)، «کشف یک برج خاموشی از دورۀ ساسانی در بندیان و بررسی سفال نوشته به‌دست‌آمده از آن»، فصلنامه اثر، شمارۀ 46، ص 15-24.
پولاک، سوزان و مقدم، عباس، (1397)، میراث در خطر تپه سوز و تل چگاسفلی، تهران، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
چایچی امیر خیز، احمد، (1375)، تدفین در ایران از آغاز تا 5000 پیش از میلاد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
طلایی، حسن، (1381)، «سنت‌ها و شیوه‌های تدفین در عصر آهن ایران»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورۀ 50-51، شمارۀ 162-163، ص 173-192.
عنایتی زاده، ایرج و آموزگار، ژاله، (1396)، «نگاهی تطبیقی به دخمه زرتشتیان در ایران و هند و جنبه‌های آئینی و دینی ساخت دخمه در سنت پارسیان»، پژوهش‌های ایران‌شناسی، سال هفتم، شمارۀ 2، ص 93-108.
فیروزمندی، بهمن و لباف خانیکی، میثم (1385)، «ساختار اجتماعی جوامع سکایی با توجه به شیوۀ تدفین»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورۀ 57، شمارۀ 5، ص67-91.
نعمتی، محمدرضا و صدرایی، علی، (1391)، «بررسی شیوه‌های تدفین در دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند»، مطالعات باستان‌شناسی، شمارۀ 2 (4)، ص 103-121.
نورالهی، علی، (1391)، «گورستان‌های عصر آهن III حوزه رود گنگیر در دشت ایوان جوب گوهر و گلخنان مرده»، کندوکاو، شمارۀ 5، ص 7-24.
هاشمی زرج آباد، حسن، شیرازی، روح الله، فرزین، سامان و ظهوریان، مریم (1393)، «نویافته‌هایی از تدفین‌های سنگی در مکران ایران (شهرستان‌های نیک شهر و چابهار)»، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شمارۀ 7 (4)، ص 95-112.
Basafa. H. 2016. Burial Cultures of Khorasan in Late Bronze Age. Intl. J. Humanities 23(4): 30-46.
Binford. L. R. and Binford. R. 1968. New Perspective in Archaeology. Aldine Publishing Company, Chicago.
Binford. L. 1971. Mortuary practices, their study and their potential. Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices. Ed. J. Brown. Memories of the Society for American Archaeology 25: 6-29.
Bonora. G. L. and Vidale. M. 2013. The Middle Chalcolithic in southern Turkmenistan and the archaeological record of Ilgynly-Depe.In Ancient Iran and Its Neighbours: Local Developments and Long-range Interactions in the 4th Millennium BC. (ed) Cameron A. Petrie. Oxbow Book.  140-165.
Boyce. M. 1989. A History of Zoroastrianism. Leiden.
Brown. J. A. 1981. The Search for Rank in Prehistoric Burial. Cambridge.
Burney. C. 1977. From Village to Empire. London.
Childe. V. G. 1957. The Dawn of the European Civilization. London.
Donti. M. D. 2013. Hasanlu V The Late Bronze and Iron I periods. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.
Erdem. D. 2006. Social Differentiation in Cayonu and Abu Hureyra Through Burial Customs and Skeletal Biology. Master Thesis. Middle East Technical University.
Firouzmandi. B. And Labaf Khaniki. M. 2007. The social structure of Scythian communities according to the burial practice. Journal of The Faculty of Literature And Humanities 57(5): 67-91. [In Persian].
Galili. E. & Eshed. V. & Gopher. A. and Hershkovitz. I. 2005. Burial Practices at the Submerged Pre-pottery Neolithic C Site Of Atlit-Yam, Northern Cost Of Israel. American Schools of Oriental Research.
Grenet. F. 1990. Burial II: Remnants of burial practices in Ancient Iran. Encyclopedia Iranica 4: 559-561.
Grindell. B. 1998. An Examination of Mortuary Practices and Social Complexty in The Levantine Natufian And Pre-porttery Neolithic A. Dissertation Submitted to the Faculty of Department of Anthropology In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philsophy The university of Arizona.
Guerrero. E. Molist. M. Kuijt. I. and Anfruns. J. 2009. Seated Memory: New Insight into Near Eastern Neolithic Morturary Variability from Tell Halula. Current Anthropology 50 (3): 379-391.
Hauptmann. H. & Schmidt. K. 2001. Frühe Tempel— frühe Götter?, in Deutsches Archaologisches Institut (ed.), Archäologische Entdeckungen. Die Forschungen des Deutschen Archäologischen Instituts im 20. Jahrhundert. Zaberns Bildbände zur Archäologie, Mainz. 258-266.
Hertz. R. 1907. Death and the Right Hand. Cohen and West, London.
Hole. F. and Flannery. K. 1963. Excavations at Ali Kosh Iran, 1961. Leiden: E.J. Bril
Kroeber. A. 1927. “Disposal of the dead”. American Anthropologist, 29: 308-315.
Hole. F. 1977. Studies in the archeological history of the Deh Luran Plain: The excavation of Chagha Sefid. Ann Arbor: University of Michigan.
Jafari. M. J. 2013. Report of the Third Season of Archaeological Excavation at Lama Cemetery, Iran. Iranian Archaeology 4:58-77.
Lamberg-Karlovsky. C. C. and Humphries. J. 1967. The cairn burial in southeastern Iran, East and West 18: 269-276.
Mellaart. J. 1967. Catal Huyuk, A Neolithic town in Anatolia. London: Thames and Hudson.
Modi. J. 1937. The religions ceremonies and customs of the parsees. British India Press, Mazagon, Bombay.
Moghaddam, A. 2016. A fifth-millennium B.C cemetery in the north Persian Gulf: The Zohreh Prehistoric Project. Antiquity Publications Ltd, ANTIQUITY 90 (353):1-6.
Nativ. A; Gopher. A. 2010. The Cemetery as a Symbol: a Reconsideration of Chalcolithic Burial Caves in the Southern Levant. Cambridge Archaeological Journal 21 (2): 229–45.
Paymaster. R. B. 1954. Early History of The Parsees in India: From their Landing in Sanjan to 1700 A.D., Bombay: Zaratoshti Dharam Sambandhi Kelavni Apnari.
Pearson. P. M. 1999. The Archaeologu of Death and Burial. Texas A&M University Press.
Renfrew. C. 1994. The Ancient Mind: Element of Cognitive Archaeology. Cambridge University Press. 45-54.
Rezalou. R. and Ayremlou. Y. 2016. A Preliminary Report on the First Season of Excavations at Gilavan Cemetery in Northwestern Iran. International Journal of the Society of Iranian Archaeologists 2(4): 45-74.
Rollefson. G. O. 2002. Ritual and Social Struvture at Neolithic Ain Ghazal. New York, Boston, Dordrecht, Moscow, Kluwer Academic Publishers. 165-188.
Sarianidi. V. 1998. Margiana and Protozoroastrianism. Athens.
Sarianidi. V. 2001. Necropolis of Gonur and Iranian Paganism. Moscow. 
Sarianidi. V. 2007. Necropolis of Gonur. Capon Editions. Athens.
Salzmann. G. A. 2016. The new chronology of the Bronze Age of Tepe Hissar, Iran. University of Pennsylvania, Musem of Archaeology and Anthropology. Philadelphia.
Saxe. A. 1970. Social Dimensions of Mortuary Practice. University Microfilms, Ann Arbor.
Schmandt-Besserat. D. 2013. Symbols at ‘Ain Ghazal. ex oriente, Berlin, Germany.
Schmidt. E. F. 1937. Excavations at tape Hissar, Iran. Philadelphia.
Segal. D. Carmi. I. Gal. Z. Smith. L. H. and Shalemi. D. 1998. Proceedings of the 16th International '4C Conference, edited by W. G. Mook and J. van der Plicht. Radiocarbon 40(2): 707-712.
Stordeur. D. 2000. Jerf el Ahmar et l’émergence du Néolithique au Proche Orient, in Guilaine J. (ed.), Premiers paysans du monde. Naissances des agricultures. Éditions Errance, Paris: 33-60.
Tainter. J. 1978. Social inferences and mortuary practice. An experiment in numerical classification. World Archaeology 7(1) 1-15.
Trigger. B. 1989. A History of Archaeological Thought. Cambridge University Press, Cambridge.
Voigt. M. M. 1983. Hajji Firuz Tepe, Iran: the Neolithic Settlement. The University Museum, University of Pennsylvania.
Weeks. L. R. 2013. The Development and Expansion of a Neolithic way of Life. oup Uncorrected Proof – First proofs.
Worsaae. J. 1843. Danmarks Oldtid Oplyst ved Oldsager og Materials. Ph.D. Dissertation. University of Arizona.
Chaichi Amirkhiz. A. 1996. Burial in Iran from the beginning to 5000 B.C. Master Thesis. Department of Archaeology. Tarbiat Modares University. [In Persian].
Enayatizadeh. I. And Amouzegar. J. 2017. A Comparative Look at the Zoroastrians Dakhmas in Iran and India and the Ritual and Religious Aspects of Making the Dakhma in the Parsees Tradition. Iranin Studies 7(2): 93-108. [In Persian].
Jafari. M. J. 2017. Megalithic Cemetery, 88 Tang Bolaghi area (Pasargad). Proceedings of the Third Conference of Young Archaeologists of Iran.141-154. [In Persian].
Hashemi Zarjabad. H. Shirazi. R. Farzin. S. and Zohorian. M. 2015. New Archaeological Evidence on Cairn Burials in Iranian Makran (Nikshahr and Chabahar). Pazhohesh-ha-ye Bastanshenasi Iran 4(7): 95-112. [In Persian].
Heidar Zadeh. A. and Rahbar. M. 2009. Discovery of a tower of silence from the Sassanid period in Bandian and study of the written pottery obtained from it. Athar Journal 46: 15-24. [In Persian].
Nemati. MH. And Sadraei. A. 2012. A Study on the Parthian Burial Traditions at Veliran Cemetery in Damavand, Iran. Journal of Archaeological Studies 2(4): 103-121. [In Persian].
 Nourallahi. A. 2012. Iron Age III cemeteries of Gangir river basin in Ivan Jub Gohar and Golkhanan Mordeh plains. Kand o Kav Journal 4(5): 7-24. [In Persian].
Pollack. S. and Moghadam.A. 2018. Heritage in Danger of the Tape Souz and Tale Chogha Sofla. Tehran: Cultural Heritage and Tourism Research Institute Publications. [In Persian].
Shearbaf. M. and Nazari. S. 2017. A study of burial traditions in the Sassanid period based on archaeological findings. Pazhohesh-ha-ye Bastanshenasi Iran 7(15): 163-181. [In Persian].
Setgast. M. 1392. When Zoroaster spoke. Translation: Shahrbanoo Saremi, Tehran: Qoqnoos Publications. [In Persian].
Talayi. H. 2002. Traditions and burial practices in the Iron Age of Iran. Journal of The Faculty of Literature And Humanities 50-51(162-163): 173-192. [In Persian].
 Tofighiyan. H. And Bastani. M. 2016. Burial Practice of Sassanians in the Persian Gulf Region. Journal of Archaeological Studies 8(2): 18-34. [In Persian].
            Trompleman. L. 1993. Tombs and burial rites in the Sassanid period. Translation: Moulud Shadkam. Journal of Archaeology and History 8(29): 1-37. [In Persian].