ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 

شماره تماس

تخصص

ایمیل

دانشگاه بوعلی سینا همدان

همدان، میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی‌سینا ، گروه باستان‌شناسی

 

د.محمدابراهیم زارعی

استادیار

 

4229050-0811

3717092-0918

 

mohamadezarei@yahoo.com- me-zarei@basu.ac.ir-mezarei19@gmail.com****

 

دکتر عباس‌ مترجم‌

استادیار

 

0811-4221358

0918-3142248

 

amotarjem@gmail.com

 

مریم‌ محمدی‌

مربی-ارشد

     

mohammadi7586@gmail.com-

 

دکتر یعقوب‌ محمدی‌ فر

دانشیار

 

0811-4220940

8123658-0918

 

Mohamadifar@basu.ac.ir- yamohamadi@yahoo.com

 

دکتر کاظم ملازاده

استادیار

 

 

09183152312

 

mollazadeh@basu.ac.ir- mollazad@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

دکتر حامد وحدتی نسب

استادیار

 

-02182883645 02182883661

 

vahdati@modares.ac.ir

 

دکتر جواد نیستانی

 

 

-02182883645 02182883661

4186414-0912

jneyestani@modares.ac.ir

 

دکتر علیرضا هژبری نوبری

 

02182883645 -02182883661

3450335-0912

 

hejebri@modares.ac.ir

 

دکتر سید مهدی موسوی کوهپر

 

 

-02182883645 02182883661

8249973-0912

m_mousavi@modares.ac.ir

دانشگاه تهران

 

د.حسن طلائی مغانجوقی

استاد

       
 

د.بهمن فیروزمندی شیره چین

دانشیار

     

bfiroz@ut.ac.ir

hfiruzmandi@yahoo.com

 

د.حسن فاضلی نشلی

دانشیار

 

7071350-0936

 

hfazelin@ut.ac.ir

 

د.حسن کریمیان

استادیار

 

2179877-0912

 

karimian@ut.ac.ir

karimian@yahoo.com

hkarimi@ut.ac.ir****

 

د.هایده لاله

استادیار

     

hlaleh@ut.ac.ir

 

د.حکمت اله ملاصالحی

دانشیار

 

5518626-0919

 

msalehi@ut.ac.ir

 

د.کمال الدین نیکنامی

استاد

 

7025047-0912

 

kniknami@ut.ac.ir

 

د.شاهرخ رزمجو

استادیار

 

3170226-0912

 

srazmjou@hotmail.com

srazmjou

 

د.فیروز مهجور

       

fmahjour@ut.ac.ir

 

د.سیما یداللهی

استادیار

 

3798499-0912

   
 

د.محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

استادیار

66974415

09121954887

 

jelodar@ut.ac.ir

 

د.رحیم ولایتی

استادیار

 

دکتری

 

velayati@ut.ac.ir

 

د.کرمی پور

 

 

8578188-0910

 

 

 

د.ده پهلوان

   

5657567-0912

 

mdehpahlavan@ut.ac.ir

Mdehpahlavan@gmail.com

 

مهندس فرانک بحرالعلومی

   

8705108-0912

 

bfaranak@yahoo.com

 

میثم لباف خانیکی

   

2932738-0937

09129472177

 

labbaf@ut.ac.ir

 

د. مهران مقصودی

                         

دانشیار

 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

3906019-0912

 

maghsoud@ut.ac.ir

 

د.عباسعلی ایزدی

دانشکده هنر

معماری

   

aizadi@ut.ac.ir

 

د.شاهین حیدری

2534گروه

معماری

   

Shahien_Heidari@yahoo.com

Shheidari@ut.ac.ir

 

د.حشمت الله متدین

       

motedayn@ut.ac.ir

 

د.هلال فرحزادی

 

زیست

   

helalfarahzadi@yahoo.com

 

د.مرتضی کریمی

 

زیست

   

mortezakarimi@yahoo.com

 

صونا نادری

دانشجوی د.

 

3238179-0912

 

naderisona@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران

خ ولی عصر-ایستگاه پسیان-شماره 3005

 

د.حمیده چوبک

   

3014730-0912

 

H_choubak@yahoo.com

 

عمادالدین شیخ الحکمایی

   

3907834-0912

 

emad_hokamaii@yahoo.com

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

بهروز برجسته دلفروز  

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری

8052947 (0541)

 
 

محمدمهدی توسلی  

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری

8052947 (0541)

tavasoli54@yahoo.com

 

  زهره جوزی

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری

8052947 (0541)

 
 

معظم خسروجردی  

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری

8052947 (0541)

 
 

روح الله شیرازی  

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری

8052947 (0541)

mshirazi@hamoon.usb.ac.ir

rouhollah.shirazi@lihu.usb.ac.ir*

 

مهدی مرتضوی

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری

8052947 (0541)

mmor_2002@yahoo.com

 

فریبا موسی پورنگاری  

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری

8052947 (0541)

negari293@yahoo.com

 

رضا مهرآفرین    

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری

8052947 (0541)

mehrafarin_reza@yahoo.com

 

داوود صارمی نائینی  

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری

8052947 (0541)

dsaremi@yahoo.com

 

مصیب امیری

       

Amirim275@yahoo.com

 

د.مرتضی حصاری

   

6211426-0912

 

mhessari@yahoo.de

 

هاله زرینه

   

(مدیر  موزه مقدم) 66480081

   
 

د.بیگلری

   

9248547-0919

 

fbiglari@gmail.com

 

وحید عسگرپور

   

5403703-0919

تبریز-بلوار آزادی-میدان حکیم نظامی-دانشگاه هنرهای اسلامی-دانشکده هنرهای اسلامی

vahaskarpour@ut.ac.ir

 

سورتیجی

       

Soortijee_archaeologist@yahoo.com

 

د.بهرام آجرلو

   

8451975-0914

 

Bahram.ajorloo@yahoo.com

 

سجاد علی بیگی

   

6715518-0912

 

sadjadalibaigi@gmail.com

 

د.نیما نظافتی

   

8083577-0912

 

nnezafati@gmail.com

 

د.یوسفی زشک

   

8345715-0919

 

pezuzo@yahoo.com

 

د.صراف

   

1594380-0912

شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بالاتر از چهار راه دریا، کوی بهاران3، پلاک 25 ، ط. سوم

 
 

د.علیرضا خسروزاده

   

09122387680

 

AKhosrowZadeh@yahoo.com

 

د.علی شهیدی

       

shahidi_ali@yahoo.com

 

د.لیلا مکوندی

   

6905526-0912

 

leilamakvandi@gmail.com

 

د.حاجی زاده باستانی

   

1519792-0914

دانشگاه مقدس اردبیلی

karbastani@yahoo.com

 

دکتر حمید خطیب شهیدی

استادیار

 

2184425-0912

 

کرج-فردیس-خیابان دهکده-پایین تر از کانال-پلاک 10*********

 

میثم نیکزاد

   

2056846-0913

   
 

د.حمیدرضا ولی پور

   

3940977-0912

 

hdrvalipour@yahoo.com

 

ابراهیم قزل باش

   

7411609-0917

 

e77400@yahoo.com

 

بهزاد مفیدی نصرآبادی

 

استاد دانشگاه ماینز آلمان

   

mofidi@uni-mainz.de

 

مریم رمضانی

       

maryamrameza@ut.ac.ir

 

د.منتظر ظهوری

مصطفی منتظر ظهوری

   

-

2268567-0913

 

mmzohour@gmail.com

 

حسین  صبری

دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

 

09121141102

 

hosein_sabri@hotmail.com

hsabri51@gmail.com********

 

بشکنی

       

a.beshkani@gmai.com

             

پژوهشکده باستان شناسی

تلفن: 66701747 /آدرس: میدان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، ساختمان موزه ملّی

 

د. محمد مرتضایی

   

5576398-0912

 

m_mortezayi2008@yahoo.com

 

سیامک سرلک

   

7987239-0919

 

Sarlak_siamak@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

 

د. احمد صالحی کاخکی

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان-دانشکده مرمت-گروه باستان شناسی

1010335-0913

 

Salehi.k.a@aui.ac.irمسدود)()

ahmadsalehikakhki@yahoo.com

 

د.محمدامین امامی

استادیار

گروه موزه داری

03136262363

09125270610

استادیار گروه مرمت اشیا تاریخی فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهان

m.emami@aui.ac.ir

emami@chemie.uni-siegen.de

 

د. احمد جهانگیری

 

 

3135799-0914

 

a_jahangiri@tabrizu.ac.ir

 

د.کثیری

 

 

4118380-0914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محسن دانا

   

09192289569

   
 

اردشیر جوانمردزاده

   

3456952-0918

 

Ardeshir.javanmard@gmail.com

 

رسول بشاش کنزق

   

7906139-0912

   
 

د.فرشید ایروانی

   

1181319-0914

 

iravanline@yahoo.com

 

آزیتا میرزایی

   

09125031577

 

mirzayeazita@hotmail.com

 

مژگان .جایز

   

7786814-0912

 

Mozhgan.jayez@yahoo.com

 

احمد حیدری

   

7775791-0912

   
 

د.حجت دارابی

 

دانشگاه رازی کرمانشاه

8364863-0919

 

hojjatdarabi@gmail.com

 

د.امیرساعد موچشی

   

7978694-0912

 

Amir80sm@yahoo.com

 

محسن بهرامی نیا

   

3802082-0913

   
 

سمیه اسدی تشویقی

       

asadi@alumni.ut.ac.ir

 

د. گلناز حسین مردی

 

تورونتو

   

golnaz_hm@yahoo.com

 

مهدی کاظم پور

   

09371863720

 

m.kazempur63@gmail.com

 

مرضیه مصلحی

   

09112740142

 

moslehimarziyeh@yahoo.com

 

د.بهزاد بلمکی

   

09193066643

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان کرج، 45متری گلشهر،خیابان درختی،خیابان یکم، بوستان دوم،واحد 8

balmaki@iauh.ac.ir Behzad.balmaki@gmail.com

 

د.رویا تاج بخش

     

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

roya_tajbakhsh@iauh.ac.ir

 

مژگان خانمرادی

   

8596457-0918

دانشجوی باستان شناسی تهران

M_khanmo@yahoo.com

 

د. پورفرج

 

علامه

1340534-0912

 

a.pourfaraj@gmail.com

 

د.حسین عزیزی

 

پژوهشکده باستان شناسی

4338898-0912

 

hossinazizi@yahoo.com

 

د. حسین توفیقیان

  

   

09123840097

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،پژوهشکده باستان شناسی (خیابان امام خمینی ،خیابان سی تیر ،مجموعه موزه ملی ایران)

 

htofighian@yahoo.com

 

د.مریم عزیزیان

   

09361456508

 

maryam8azizian@gmail.com

 

عباس رضایی نیا

   

2379207-0912

   
 

د.سید سجادی

   

3715606-0912

   
 

د.میرزا محمد حسنی

   

09124147342

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

Mohamadhassani68@yahoo.com

 

حسین مرادی

 

 

09372388167

 

H_moradi57@yahoo.com

 

مرتضی خانی پور

 

09335685412

09177280142

دانشجوی دکتری گروه باستان­شناسی دانشگاه تهران

khanipoor.m@yahoo.com

 

حامد سروری

   

09127118166

شماره محل کار: 02188499776

 
 

د. محمد بهرام‌زاده

   

09122373628

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی امام علی، گروه باستان‌شناسی

Mohammadbahramzade@gmai.com

 

پروین اولیایی 

 

 

 

09121830625

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کاربرد پرتوها دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ فیزیک و شتابگرها

parvin_o@yahoo.com

 

محمد اقبال چهری

 

 

09189285748

 

عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

 

مهرناز بهروزی

 

 

09125092854

 

استادیار گروه تاریخ و باستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

 

سید رسول موسوی حاجی

 

 

 

09155419546

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

 

 

فرشید مصدقیامینی

 

 

 

09124174600

دانشجوی دکتری باستان­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

f.mosadeghi4600@gmail.com

 

شراره فرخ نیا

 

دانشجوی دکترا

5088158-0912

کارشناس اموال فرهنگی تاریخی/ سازمان میراث فرهنگی

sh.farokhnia@gmail.com

 

شاه محمدپور

 

 

 

09123102325

 

 

shahmohammadpour@yahoo.com

 

 

محمد قنواتی هندیجانی

 

 

 

دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

qanavati@ut.ac.ir

 

آقای مهندس دورانی (برای اشکالات سامانه دانشگاه)

 

 

 

 

Dorani83@gmail.com

 

حسین داودی

 

7852554-0912

 

دورۀ تاریخی و اسلامی

Davoudih1@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             
             

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی