نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی گرایش دوران تاریخی دانشگاه تهران، ایران.

3 استادیار گروه هنر و معماری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

مجموعه مصنوعات سفالی هر منطقه در برگیرنده مفاهیم و اطلاعاتی ارزشمند از شرایط مختلف زندگی مردمان و تعاملات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین گروه‌های انسانی است. گام نخست در تحلیل سفالینه‌های مناطق مختلف، شناخت ویژگی‌های شاخص و بررسی گونه‌های مرسوم در هر منطقه‌ است. سفال‌های اشکانی-ساسانی شرق ایران شامل گونه‌های شاخصی است که از یک‌سو تعاملات فرامنطقه‌ای و از سوی دیگر تداوم سنت‌های محلی را روایت می‌کنند. مطالعۀ تطبیقی سفال‌های شاخص اشکانی- ساسانی که از سیستان و جنوب خراسان به‌دست آمده‌اند، بیانگر ارتباط نزدیکی بین سنت‌های سفالی مناطق مزبور می‌باشند. بر این اساس، موادی که به عنوان آمیزه در خمیرۀ سفال‌ها استفاده شده‌اند و نیز شیوۀ تزیین سفال‌های این دو منطقه از شباهت نزدیکی برخوردار می‌باشند. این شباهت را می‌توان همچنین در فرم ظروف سفالی به‌دست‌آمده از نهبندان با آنچه از محوطه‌های تاریخی سیستان به‌دست‌آمده، پیگیری نمود. لازم به  ذکر است کلیۀ سفال‌های مورد مطالعه با استفاده از چرخ تولید شده‌اند و تنها قطعاتی چون دسته، درپوش و یا لوله‌های ظروف سفالی دست ساز می‌باشند. در این میان، سفال‌های نویافته از دشت نه و درۀ چهار فرسخ شهرستان نهبندان مصادیقی بارز از سبک‌ها و شیوه‌های مرسوم در سفالگری شرق ایران در طول دورۀ اشکانی و ساسانی ارائه می‌دهد. مطالعۀ سفال‌های منطقۀ نهبندان نشان می‌دهد که فرایندهای تاریخی دورۀ اشکانی و ساسانی و عبور راه‌های مهمی چون مسیر کهن خراسان- سیستان از این منطقه، تأثیرات مشهودی در شیوۀ ساخت و پرداخت سفال‌های این منطقه داشته است. بر پایۀ نتایج پژوهش حاضر، پاره‌ای از سبک‌های سفالی منطقه نهبندان به تبعیت از الگوهای رایج سفالگری شرق ایران، بومی و محلی بوده و تعداد معتنابهی از سفال‌های مورد بررسی، متأثر از الگوهای سفالی رایج در ایران و قابل مقایسه با مراکز فرهنگی ایرانِ اشکانی-ساسانی است. این واقعیت در بستر رویدادهای تاریخی و جریان‌های فرهنگی دوران اشکانی - ساسانی مفهوم می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Local and Regional Styles of Parthian – Sassanian Pottery in the East of Iran Based on the Pottery Sherds from the Nehbandan County (Khorasan-e Jonoubi Province)

نویسندگان [English]

  • Meysam Labbaf-Khaniki 1
  • mohammad farjami 2
  • Ahmad Heidari 3

1 Assistant Professor in Archaeology, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Ph.D Candidate in Historical Archaeology, University of Tehran; Archaeologist, The Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province.

3 Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran

چکیده [English]

From the archaeological point of view, pottery contains valuable information about living conditions and economic, social and cultural interactions between peoples who live in a region or beyond in past. Identifying the pottery characteristics and its common styles in the region are the first steps for extracting and analyzing this information. Parthian-Sassanian pottery in the east of Iran consists of prominent features that show transregional interactions along with the persistence of local traditions. The collection of pottery sherds newly found in the Neh plain and the Chaharfarsakh Valley of the Nehbandan county provide indicative properties of the traditional pottery styles in eastern Iran during the Parthian and Sassanian periods. Comparative study of the diagnostic Parthian-Sasanian potteries of Sisatn and southern Khorasan demonstrates a close relationship between the pottery traditions of these two regions. Accordingly, the materials wich used as temper and the style of decorations bear an equal resemblance. This resemblance can be detected also in the form of the ceramics from Nehbandan with those from the historical sites of Sistan. Moreover, almost all of the potteries were manufactured using the wheel and only the sherds belonged to the handles, lids, or spouts are handmade. The study of potteries from the Nehbandan county shows that the historical processes in the Parthian and Sassanian periods and passing important roads such as the ancient Khorasan–Sistan route through the region have had a profound impact on the making and processing methods in the manufacturing of the potteries. This study shows that some styles in the Nehbandan region have indigenous and local traits, following the common pottery patterns in the east of Iran. A considerable number of studied cases are influenced by the prevalent designs in Iran which are comparable to the Parthian–Sassanian cultural centres. This is understandable in the context of historical events and cultural trends during the Parthian–Sassanian period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pottery
  • Parthian–Sassanian period
  • Khorasan
  • Sistan
  • eastern Iran

Adachi, T. 2005. Considering the regional differences in the Parthian fie pottery, al-Rafidan: Journal of Western Asiatic Studies 26, pp. 25-36.

Alibaigi, S. Niknami, K.A. Khosravi, S. 2012. The location of the Parthian City of Bagistana in Bisotun, Kermanshah: A proposal, Iranica Antiqua 47:117-131.

Alizade, F. 2012. Study of the Parthian Pottery Samples from Baluchestan (Case Study: Surface Potteries of Nikshahr and Chabahar), The M.A. Dissertation in Archaeology, the University of Sistan & Baluchestan. ]In Persian].

Anani, B. 2016. The Report of Archaeological Survey of Qaenat County (Nimblook Section), Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

Askari Chaverdi, A., Callieri, P. 2014. Rural Settlements from the Achaemenid and Post-Achaemenid Periods, Areas 76 And 77 of Tang Bolaghi, Pasargadae, Tehran: Hampa publication & Shiraz Art University. ]In Persian].

Ataei, M. T. 2004. Introduction of the Achaemenid pottery in the Fars region: A classified systematic sampling survey of Persepolis fortifications, The thesis for the degree of master in archaeology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University. [In Persian].

Babamir Satehi, S., Hashemi, F. 2016. Introducing the Sassanian pottery of the Chaharmahal Bakhtiari province (Farsan county), National Conference on Archeology and the Art of Pottery and Pottery, Islamic Azad University, Miyaneh Branch. ]In Persian].

Banijamali, S. L. 2008. Relative chronology of Kuh-e Khwajeh of Sistan based on the surface pottery, The M.A. Dissertation in Archaeology, the University of Sistan & Baluchestan. ]In Persian].

Behdad, L. 2013. Systematic Survey of Tape Moud A, Sarbisheh, Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.Sc. / M.A. in Archaeology, University of Mohaghegh Ardabili Faculty of Literature and Human Science Department of Archaeology. ]In Persian].

Behdad, L., Mousavi Haji, S. R., Hajizadeh Bastani, K. 2013. A systematic survey of Tape Moud A, Sarbisheh, Proceedings of the National Archaeological Conference of Iran, Art Faculty University of Birjand. ]In Persian].

Boucharlat, R., Lecomte, O. 1987. Fouilles de Tureng Tepe I, Les périodes sassanides et islamiques, memoire 74, Paris: recherche sur les civilisations ADPF.

Dales, G. 1977. New Excavations at Nad-I Ali (Sorkh Dagh), Afghanistan: Research Monograph No. 16.

Dana, M. 2016. The Second Season of Archaeological Excavation at Takhcherabad Tepe of Birjand, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ــــــــــــــــ 2017. The Third Season of Archaeological Excavation in Takhcherabad Tepe of Birjand, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ــــــــــــــــ 2018. The fourth Season of Archaeological Excavation in Takhcherabad Tepe of Birjand, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ــــــــــــــــ 2019. The pottery traditions of Late Iron Age and the Achaemenid period in Eastern Iran, Proceedings of the Second International Conference on the Iron Age in western Iran and neighbouring regions, Edited by Y. Hasanzadeh, A. Vahdati & Z. Karimi, Sanandaj, Research Institute of Cultural Heritage & Tourism, pp. 392-410. ]In Persian].

De Cardi, B. 1940. Mesopotamian pottery: Parthian, Sasanian, and Early Islamic, Londo-ware: A Parthian-period ceramic in Baluchistan, Vol. 1, Edition by Florence Ely Day, University of Michigan, pp. 33 – 36.

ــــــــــــــــــــــــــ 1951. A new prehistoric ware from Baluchistan, Iraq, Vol. XIII, Part. 2, pp. 63 – 75.

ــــــــــــــــــــــــــ 2008. Londo-ware: A Parthian-period ceramic in Baluchistan, Parthian, Sasanian and Early Islamic Pottery: dating, definition and distribution, A specialist workshop at The British Museum, Organised by Seth Priestman & St John Simpson, Department of the Ancient Near East, The British Museum, pp. 33 – 36.

Dupree, L. 1958. Shamshir Ghar: Historical Cave site in Khandahar province Afghanistan, Anthropological papers of the American museum of natural history New York.

Fairservis, Jr. 1961. Walter: Archaeological Studies in the Sistan Basin of South-Western Afghanistan and Eastern Iran, Vol 48, part 1, Anthropological papers of the Amerian Museum of Natural History, New York.

Farjami, M. 2013. Expansion of Londo pottery in South Khorasan, Proceedings of the National Archaeological Conference of Iran, Art Faculty University of Birjand. ]In Persian].

Farjami, M., Mahmoudinasab, A. A. 2014. The Report of Archaeological Survey of Zirkouh County (Zohan & Shaskouh districts), Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ2015. The Third Season of Archaeological Excavation in Kahnek Site in Sarbisheh, Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016. The Fourth of Archaeological excavation in Kahnek Site on Sarbisheh, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019. The First Season of Archaeological Excavation in the Gabri Mood Site in Sarbisheh, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

Hallier, U. W. 1974. Neh-eine parthische Stadt in Ostpersien, Archäologische Mitteilungen aus Iran, Band 8: 173-191.

Hearinck, E. 1997. Persian Pottery in the Parthian Period, Translated by Hamideh Choobak, Tehran: Cultural Heritage Organization publication. ]In Persian].

Hedin, S. 1976. Iranian Deserts, Translated by P. Rajabi, Tehran: Tooka publication. ]In Persian].

Herrmann G., Kurbansakhatov, K., Simpson, St. J. 1997. The International Merv Project. Preliminary Report on the Fifth Season (1997), Iran, Vol. 35, pp. 1-33.

Heidari, A. 2012. Preliminary report on the study and identification of cultural monuments and places in the central district of Birjand, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ــــــــــــــــــــــ 2013. Preliminary report on the study and identification of cultural monuments and places in the central district of Nehbandan, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ــــــــــــــــــــــ 2016. Sounding report for determining the buffer zone of the Korageh site in Nehbandan, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

Jafari, M. J. 2013. A glance at the Achaemenid settlements of northern Khorasan, Iran, Bastanpazhouhi, New Series, Vol. 7, No. 14-15, pp. 52-60. ]In Persian].

Jasim, S. & Yousif,  E. 2014. Dibba: an ancient port on the Gulf of Oman in the early Roman era, Arabian Archaeology and Epigraphy, 25(1), pp. 50–79.

Keall, E. Keall, M. 1981. The Qal'eh-i Yazdigird Pottery: A Statistical Approach, Iran, Vol. 19, pp. 33 – 80.

Kennet, D. 2016. Sasanian and Islamic pottery from Ras al-Khaimah: Classification, chronology and analysis of trade in the western Indian Ocean, Translated by A. Khosrozadeh & M. Mortezaei, Tabriz: Hasanlu translation project. ]In Persian].

Khodadoust, J. 2014. Archaeological Survey of the Malin site, Bakharz, Univesity of Mazandaran Faculty of Art & Architecture, M.A. Dissertation in Islamic Archaeology. ]In Persian].

Khosrowzadeh, A., Aali, A. 2005. Description, classification and typological analysis of the Parthian and Sassanid pottery of the Mahneshan region (Zanjan), Proceedings of the International Conference on Archeology of Iran, Northwest Region, Edited by Masoud Azarnoush, Tehran: ICAR, pp. 45-70. ]In Persian].

Khosrowzadeh, A., Sarlak, S. 2018. The Namord painted ware: The late Parthian and Sassanian pottery in the south-east of Iran and Persian Gulf. Parseh Journal of Archaeological Studies. No. 3. pp. 67- 82. ]In Persian].

Kiani, M. Y. 1982. Parthian sites in Hyrcania: The Gurgan plain, Archäologische Mitteilungen aus Iran: Ergänzungsband, Berlin: Dietrich Reimer.

Kouhestani Andarzi, H. 2016. A research on the location of Tus location in the Sasanian and early Islamic periods based on the ancient sites of Shahr-e Kharab, Tup Derakht and Seyd Abad, Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD), Department of archaeology, Faculty of Humanities. ]In Persian].

Labbaf-Khaniki, M. 2009. Sassanian pottery of northeastern Iran, classification, comparison and analysis based on the shape characteristics, Journal of Faculty of letters and human sciences university of Tehran, Vol. 4, 143-175. ]In Persian].

Labbaf-Khaniki, R. A. 2007. The Report of Sounding for Determining the Limitation of the Old City of Qaen, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2008. The Report of the First Season of Excavation at The Old Mosque of Qaen, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

Lamberg-Karlovsky, C. C. 1970. Excavations at Tepe Yahya Iran 1967-1969: progress report 1, American School of Prehistoric Research Bulletin. no. 27.

Lecomte, O. 1994, Fouilles de Tureng Tepe I, (sous la direction de Jean Deshayes) 1. Les périodes sassanides et islamiques par Rémy Boucharlat et Olivier Lecomte, avec les contributions de Jean-Claude Gardin et Rika Gyselen (plans et études architecturales de Anca Lemaire. Dessins de Philippe Gouin).

Lecuyot, G. 2013. Fouilles d’Aï Khanoum. IX, L’habitat. With contributions of P. Bernard, H.-P. Francfort, B. Lyonnet and L. Martinez Sève, Paris: de Boccard.

Maxwell-Jones. C. E. 2015. Typology and Chronology of Ceramics of Bactra, Afghanistan 600 BCE-500 CE. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Michigan.

Mazaheri. A. 1993. Silk Road, Vol. 1, Translated by M. N. Noban, Tehran: Pazhoheshgah Oloum-e Ensani. ]In Persian].

Mehrafarin, R., Alizade, F., Shirazi, R. 2012. Makran pottery in the Parthian period and its homogeneity with neighbouring areas, Archaeology of Iran, Vol. 3, pp. 7-24. ]In Persian].

Mehrafarin, R., Hadji, S., Feyz, S. 2011. A Study of the Ceramics of East Iran During the Later Parthian Era with Special Reference to Tapa Gowri. Central Asiatic Journal, 55(2), 240-258. Retrieved April 29, 2020, from www.jstor.org/stable/41928590.

Mehrafarin, R., Mousavi Haji, R., Roustaei, M. S., Alaei Moqaddam, J. 2013. Study of Parthian grooved pottery, Proceedings of the National Archaeological Conference of Iran, Art Faculty University of Birjand. ]In Persian].

Mehrafarin, R., Roustaei. M. S., Alaei Moqaddam, J. 2014. Burnished pottery, the diagnostic Parthian pottery, Iranian Archaeological Research, Vol. 3, pp. 105-120. ]In Persian].

Mohammadifar, Y., Tahmasebi, E. 2014. The typology of Sassanian pottery of the Seymareh Valley, Case study: Qale’h-ye Seyrom Shah, Iranian Archaeological Research, No. 7, pp. 133-152. ]In Persian].

Mousavi Haji, R., Tavassoli. M. M., Shirazi, R. 2013. Introducing and typology of Islamic potteries from the Baluchistan region, southern Mokran, Iranian Archaeological Research, Vol. 5, No. 2, pp. 121-140. ]In Persian].

Mousavi Haji, S. R., Ataei, M. 2010. A study on a collection of Sistan pottery samples, Zahedan: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the Sistan va Balouchestan Province. ]In Persian].

Nasrabadi, A. 2000. The Report of Second Season of Excavation at the Nehbandan Castle, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ـــــــــــــــــــــــــــ 2001. The Report of Season of Excavation at the Nehbandan Castle, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

ـــــــــــــــــــــــــــ 2003. The Report of Sounding and Determining the Limitation of the Kelateh Shahpouri Historical Site, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

Potts, D. 1984. Northeastern Arabia in the Later Pre Islamic Era, in R. Bocharlat and J.F. Salles (eds.), Arabic orientale, Mesopotamie et la periode islamique, Paris, Editions recherché sur la Civilisations, Memoire, pp. 85 – 144.

 ــــــــــــــــــ1998. Namord ware in southeastern Arabia, In: C. S Phillips, D. T. Potts & J. Searight (eds.), Arabia and her neighbors. Essays on prehistorical evelopments presented in honour of Beatrice de Cardi. Abiel II. Brepols. pp. 207-220.

Pourshariati, P. 2019. Decline and Fall of the Sasanian Empire, Translated by A. Vahedi, Tehran. Nay publication. ]In Persian].

Priestman, S. 2009. A statistical vs. a Sensory Approach: Sasanian Ceramic Studies in the Light of Ceramics of the Merv Oasis, Journal of inner Asian art and archaeology, No. 4, pp. 169 – 174.

Puschnigg, G. 2006. Ceramics of The Merv Oasis; Recycling The City, California: Walnut Creek, Left Coast Press.

Qarachanlou, H., Hatami, H. 2012. The mercantile and commercial importance of the greater Khorasan road from Baghdad to China in the early Islamic period, Quarterly Journal of Islamic Iranian History Studies, No. 3, pp. 79-97. ]In Persian].

Qolinezhad, M. 2015. The Report of Archaeological Survey of Zirkouh Rural District, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

Rahbar, M. Alibeigi, S. 2011. A report on the Archaeological research to locate the Laodicean temple in Nahavand, Payam e Bastanshenas, Vol. 15, pp. 131-166. ]In Persian].

Ricciardi, R. V. 1980. Archaeological Survey in the Upper Atrek Valley (KhorassanIran): Preliminary Report, Mesopotamia, Vol. XV, pp. 51 – 72.

Roustaei, M. S. 2012. Study of the Parthian Potteries in the Iranian Sistan, the M.A. Dissertation in Archaeology, the University of Sistan & Baluchestan. ]In Persian].

Saber Moqaddam, F. 2002. Registration report of the Kelateh Shahpouri Historical Site, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

Sayyed Sajjadi. S. M. 1991. Introducing two new types of pottery from the Kerman region, Bastanshenasi va Tarikh, Vol. 10, pp. 38-51. ]In Persian].

Schmidt, E. 1963. Persepolis, buildings, motifs and writings, Translated by Abdollah Faryar, Tehran: Franklin Publication. ]In Persian].

Schoff, W. H. 1914. Parthian Stations, by Isidore of Charax, an Account of the Overland Trade Route between the Levant and India in the first century B.C., the Greek text with a translation and commentary, Transcribed from the Original London Edition.

Seddiqian, H. 2014. The report on the archaeological survey of Khusf county, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].

Stein, S. A. 1937.  Archaeological Reconnaissances in North-western Indian and South-eastern Iran, London: Macmillan.

Stronach, D. 2000. Pasargadae: a report on the excavations conducted by the British Institute of Persian Studies, Translated by Hamid Khatib Shahidi, Tehran: Research Institute of Cultural Heritage & Tourism] In Persian].

Sumner, W. M. 1986. Achaemenid settlement in the Perspolis plain, American Journal of Archaeology, Vol. 90, No. 1, pp. 3 – 31.

Sykes, P. 1957. Ten Thousand Miles in Persia, Translated by H. Sadat Noori, Tehran: Ketabkhaneh Ibn e Sina publication. ]In Persian].

Tabari, M. 1996. Tarikh-e Tabari or Tarikh al-Rosol va al-Molouk, Vol. 2, Translated by A. Payandeh, Tehran: Asatir publication. ]In Persian].

Talai, H. 2009. Bronze Age in Iran, Tehran: Samt Publication. ]In Persian].

Trinkaus, K. M. 1981. The Partho-Sassanian North­east Frontier. Settlement in the Damghan Plain, Iran, PhD diss., University of Pennsylvania, Philadelphia.

Unknown writer. 1973. Tarikh e Sistan, Edited by M. Bahar. Tehran: Moassese-ye Khavar. ]In Persian].

Vahdati, A. 2015. Preliminary report on the Archaeological Survey in Esfarāyen county, Northeastern Iran, Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Band 47, 2015, pp. 261-287.

Wheeler, M. 1962. Charsada, London: Oxford University Press.

Whitehouse, D., Williamson, A. 1973, Sassanian Maritime Trade, Iran, Vol. 11, pp. 29-49.

Yaqoubi, A. 1963. Tarikh e Yaqoubi, Vol. 2. Edited by M. E. Ayati, Tehran: Bongah e Tarjoma va Nashr e Ketab. ]In Persian].

Zehbari, Z. 2012. The Study of pottery samples of Achaemenid site, Dahan-E Gholaman, The M.A. Dissertation in Archaeology, The University of Sistan & Baluchestan. ]In Persian].

استروناخ، دیوید (1379)، پاسارگاد، گزارشی از کاوش‌های انجام شده توسط مؤسّسۀ مطالعات ایرانی بریتانیا، حمید خطیب شهیدی، تهران، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور.
اشمیت، اریش (1342)، تخت جمشید، بناها، نقشها و نبشته‌ها، عبدالله فریار، تهران، فرانکلین.
بابامیر ساطحی، سعید و فاطمه هاشمی (1395)، معرفی سفال ساسانی استان چهارمحال بختیاری (شهرستان فارسان)، همایش ملی باستان‌شناسی و هنر سفال و سفالگری، میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
بنی جمالی، سیده لیلا (1387)، گاهنگاری نسبی محوطه‌های کوه خواجه سیستان بر اساس سفال‌های سطحی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی رضا مهرآفرین در رشته باستان‌شناسی، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
بهداد، لیلا (1391)، بررسی روشمند تپه مودA سربیشه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه باستان‌شناسی به راهنمایی کریم حاجی زاده در رشته باستان‌شناسی، اردبیل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی.
بهداد، یلدا و سید رسول موسوی حاجی و کریم حاجی­زاده باستانی، (1392)، «بررسی روشمند تپه مود A»، مجموعه مقالات اولین همایش باستان‌شناسی ملی ایران، بیرجند، انتشارات چهار درخت.
پورشریعتی، پروانه (1398)، افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی، اتحادیه ساسانی- پارتی وفتح ایران به دست عرب‌ها، آوا واحدی نوایی، تهران، نشر نی.
جعفری، محمدجواد (1392)، «نگاهی به ‌استقرارگاه‌های دوره هخامنشی در شمال خراسان، ایران»، باستان پژوهی، دورۀ جدید، سال هفتم، شمارۀ 14 و 15، 52 -60.
حیدری، احمد (1391)، گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی آثار و مکان‌های فرهنگی بخش مرکزی شهرستان بیرجند، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
ــــــــــــــ (1392)، گزارش مقدماتی فصل نخست بررسی و شناسایی آثار و مکان‌های فرهنگی بخش مرکزی شهرستان نهبندان (دهستان‌های نه و بندان)، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
ــــــــــــــ (1395)، گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطۀ کرگه نهبندان، بیرجند، ارشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی.
خدادوست، جواد (1393)، بررسی باستان‌شناسی محوطه مالین باخرز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی سید رسول موسوی حاجی در رشته باستان‌شناسی گرایش دوران اسلامی، دانشگاه مازندران.
خسروزاده، علیرضا و سیامک سرلک (1397)، «سفال منقوش نامرد: سفال مربوط به اواخر دورۀ پارت و دورۀ ساسانی جنوب شرق ایران و سواحل خلیج فارس»، مطالعات باستان‌شناسی پارسه، شمارۀ 3، 67-82.
خسروزاده، علیرضا و ابوالفضل عالی (1384)، «توصیف، طبقه بندی و تحلیل گونه شناختی سفال‌های دوران اشکانی و ساسانی منطقه ماه نشان (زنجان) »، مجموعۀ مقالات همایش بین المللی باستان‌شناسی ایران، حوزه شمال غرب، به کوشش مسعود آذرنوش، تهران، پژوهشکده باستان‌شناسی، 45-70.
دانا، محسن (1395)، گزارش فصل دوم کاوش باستانشناختی محوطۀ تخچرآباد بیرجند، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
ــــــــــــ (1396)، گزارش کاوش تپه تخچرآباد بیرجند فصل سوم، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
ــــــــــــ (1397)، گزارش کاوش تپه تخچرآباد بیرجند فصل چهارم، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
ــــــــــــ (1398)، «سنت‌های سفالی اواخر عصر آهن و هخامنشی در شرق ایران»، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی عصر آهن در غرب ایران و مناطق همجوار، ج 1، به کوشش یوسف حسن زاده، علی اکبر وحدتی و زاهد کریمی، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 392-410.
روستایی، محمدصادق (1391)، مطالعه نمونه‌های سفالین دورۀ اشکانی در سیستان ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی رضا مهرآفرین در رشته باستان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
رهبر، مهدی و سجاد علی بیگی (1390)، «گزارش پژوهش‌های باستان‌شناختی به منظور مکان یابی معبد لائودیسه در نهاوند»، پیام باستانشناس، سال هشتم، شمارۀ پانزدهم، 131-166.
زهبری، زهره (1391)، مطالعه نمونه‌های سفالین مکشوفه از محوطۀ هخامنشی دهانه غلامان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی رضامهرآفرین در رشته باستان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
سایکس، سرپرسی (1336)، سفرنامۀ سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران، حسین سعادت نوری، تهران، انتشارات کتابخانه ابن سینا.
سید سجادی، سیدمنصور (1370)، «معرفی دوگونه سفال جدید از منطقه کرمان»، باستان‌شناسی و تاریخ، شمارۀ 10، 38-51.
صابرمقدم، فرامرز (1381)، گزارش ثبت محوطه تاریخی کلاته شاهپوری، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
صدیقیان، حسین (1393)، گزارش بررسی باستان­شناختی شهرستان خوسف، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
طبری، محمد بن جریر (1375)، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک، ج2، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر.
طلایی، حسن (1388)، عصر مفرغ ایران، تهران، انتشارات سمت.
عسگری چاوردی، علیرضا و پیر فرانچسکو کلیری (1393)، سکونتگاه‌های روستایی از دوره‌های هخامنشی و فراهخامنشی، محوطه 76 و 77 تنگ بلاغی پاسارگاد، تهران، نشر هم پا و دانشگاه هنر شیراز.
عطایی، محمدتقی (1383)، معرفی سفال هخامنشی حوزه فارس: «بررسی روشمند طبقه بندی شده باروی تخت جمشید»، پایان‌نامه دورۀ کارشناسی ارشد به راهنمایی علیرضا هژبری نوبری در رشته باستان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
علیزاده، فاطمه (1391)، مطالعۀ نمونه‌های سفالین دوران اشکانی بلوچستان (مورد شناسی: سفالینه‌های سطحی شهرستان‌های نیک شهر و چابهار)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی رضا مهرآفرین در رشته باستان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
عنانی، بهرام (1395)، گزارش بررسی باستان‌شناسی بخش نیمبلوک شهرستان قائنات، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
فرجامی، محمد (1392)، «گسترش سفال لوندو در محدودۀ خراسان جنوبی»، مجموعۀ مقالات همایش ملی باستان‌شناسی ایران، بیرجند، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند.
فرجامی، محمد و علی­اصغر محمودی­نسب (1393)، گزارش بررسی باستان‌شناختی بخش­های زهان و شاسکوه شهرستان زیرکوه، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
ـــــــــــــــــ (1394)، فصل سوم کاوش باستان­شناختی محوطه کهنک سربیشه- خراسان جنوبی، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی.
ـــــــــــــــــ (1395)، فصل چهارم کاوش باستان­شناختی محوطه کهنک سربیشه- خراسان جنوبی، بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی.
ــــــــــــــ (1398)، گزارش فصل اول کاوش محوطه گبری مود، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
قره چانلو، حسین و حسین حاتمی (1391)، «اهمیت تجاری و بازرگانی راه بزرگ خراسان از بغداد تا چین در سده‌های نخستین اسلامی»، فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی، شمارۀ 3، 79- 97.
قلی­نژاد، مستنصر (1394)، گزارش بررسی باستانشناختی دهستان زیرکوه، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
کنت، درک (1395)، سفال‌های ساسانی و اسلامی راس الخیمه طبقه بندی، گاهنگاری و بررسی تجارت در حوزه غربی اقیانوس هند، علیرضا خسروزاده و محمد مرتضائی، تبریز، پروژه ترجمۀ حسنلو.
کوهستانی اندرزی، حسین (1395)، پژوهشی در مکان‌یابی توس عصر ساسانی و اوایل اسلامی (با تکیه بر مطالعۀ محوطه‌های باستانی شهر خراب، توپ درخت و صیدآباد)، رساله دکتری به راهنمایی جواد نیستانی در رشته باستان‌شناسی گرایش دوران تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس.
لباف خانیکی، رجبعلی (1386)، گزارش گمانه زنی به منظور تعیین حریم شهر کهن قاین، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
ــــــــــــــــــــــ (1387)، گزارش فصل اول کاوش باستان‌شناسی مسجد جامع کهن قاین، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
لباف خانیکی، میثم (1388)، «سفال‌های ساسانی شمال شرق ایران طبقه بندی مقایسه و تحلیل بر اساس ویژگی‌های شکلی»، مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمارۀ 4 - 186، 143-175.
محمدی فر، یعقوب و طهماسبی، الناز (1393)، طبقه بندی سفال ساسانی دره سیمره، مطالعه موردی: قلعه سیرم شاه، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شمارۀ 7، 133-152.
مظاهری، علی (1372)، جاده ابریشم، ج 1، ترجمه ملک ناصر نوبان، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.
موسوی حاجی، سید رسول و محمد مهدی توسلی و روح الله شیرازی و مریم زور (1392)، «گونه شناختی و معرفی سفالینه‌های دوران اسلامی بلوچستان (مکران جنوبی) »، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2، 121-140.
موسوی حاجی، سیدرسول و مرتضی عطائی (1389)، مطالعۀ مجموعه‌ای از نمونه‌های سفالین سیستان، زاهدان، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان.
مؤلف نامعلوم (1352)، تاریخ سیستان، به تصحیح ملک الشعرا بهار، تهران، موسّسۀ خاور.
مهرآفرین، رضا و محمدصادق روستایی و جواد علائی مقدم (1393)، «سفال داغدار، سفال شاخص دورۀ اشکانی، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران»، دوره چهارم، شماره 6،   120- 105.
مهرآفرین، رضا و فاطمه علیزاده و روح الله شیرازی (1391)، «سفال مکران در دورۀ اشکانی و همگونی‌های آن با مناطق مجاور، باستان‌شناسی ایران»، شماره 3، 7-24.
مهرآفرین، رضا و سیدرسول موسوی حاجی و محمدصادق روستایی و جواد علائی مقدم (1392)، «مطالعۀ سفال شیاردار اشکانی»، مجموعه مقالات همایش ملی باستان‌شناسی ایران، بیرجند، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند.
نصرآبادی، علیرضا (1381)، گزارش فصل دوم پی‌کاوی قلعۀ نهبندان، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
_________________ (1382)، گزارش فصل سوم پی‌کاوی قلعه نهبندان، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
_________________ (1384)، گزارش گمانه زنی و تعیین حریم محوطۀ تاریخی کلاته شاپوری، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
هدین، سون (1355)، کویرهای ایران، پرویز رجبی، تهران، انتشارات توکا.
هرینک، ارنی (1376)، سفال ایران در دورۀ اشکانی، حمیده چوبک، تهران، معاونت معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی کشور.
یعقوبی، احمدبن اسحاق (1342)، تاریخ یعقوبی، ج 2، به تصحیح محمدابراهیم آیتی، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
Adachi, T. 2005. Considering the regional differences in the Parthian fie pottery, al-Rafidan: Journal of Western Asiatic Studies 26, pp. 25-36.
Alibaigi, S. Niknami, K.A. Khosravi, S. 2012. The location of the Parthian City of Bagistana in Bisotun, Kermanshah: A proposal, Iranica Antiqua 47:117-131.
Alizade, F. 2012. Study of the Parthian Pottery Samples from Baluchestan (Case Study: Surface Potteries of Nikshahr and Chabahar), The M.A. Dissertation in Archaeology, the University of Sistan & Baluchestan. ]In Persian].
Anani, B. 2016. The Report of Archaeological Survey of Qaenat County (Nimblook Section), Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
Askari Chaverdi, A., Callieri, P. 2014. Rural Settlements from the Achaemenid and Post-Achaemenid Periods, Areas 76 And 77 of Tang Bolaghi, Pasargadae, Tehran: Hampa publication & Shiraz Art University. ]In Persian].
Ataei, M. T. 2004. Introduction of the Achaemenid pottery in the Fars region: A classified systematic sampling survey of Persepolis fortifications, The thesis for the degree of master in archaeology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University. [In Persian].
Babamir Satehi, S., Hashemi, F. 2016. Introducing the Sassanian pottery of the Chaharmahal Bakhtiari province (Farsan county), National Conference on Archeology and the Art of Pottery and Pottery, Islamic Azad University, Miyaneh Branch. ]In Persian].
Banijamali, S. L. 2008. Relative chronology of Kuh-e Khwajeh of Sistan based on the surface pottery, The M.A. Dissertation in Archaeology, the University of Sistan & Baluchestan. ]In Persian].
Behdad, L. 2013. Systematic Survey of Tape Moud A, Sarbisheh, Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.Sc. / M.A. in Archaeology, University of Mohaghegh Ardabili Faculty of Literature and Human Science Department of Archaeology. ]In Persian].
Behdad, L., Mousavi Haji, S. R., Hajizadeh Bastani, K. 2013. A systematic survey of Tape Moud A, Sarbisheh, Proceedings of the National Archaeological Conference of Iran, Art Faculty University of Birjand. ]In Persian].
Boucharlat, R., Lecomte, O. 1987. Fouilles de Tureng Tepe I, Les périodes sassanides et islamiques, memoire 74, Paris: recherche sur les civilisations ADPF.
Dales, G. 1977. New Excavations at Nad-I Ali (Sorkh Dagh), Afghanistan: Research Monograph No. 16.
Dana, M. 2016. The Second Season of Archaeological Excavation at Takhcherabad Tepe of Birjand, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ــــــــــــــــ 2017. The Third Season of Archaeological Excavation in Takhcherabad Tepe of Birjand, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ــــــــــــــــ 2018. The fourth Season of Archaeological Excavation in Takhcherabad Tepe of Birjand, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ــــــــــــــــ 2019. The pottery traditions of Late Iron Age and the Achaemenid period in Eastern Iran, Proceedings of the Second International Conference on the Iron Age in western Iran and neighbouring regions, Edited by Y. Hasanzadeh, A. Vahdati & Z. Karimi, Sanandaj, Research Institute of Cultural Heritage & Tourism, pp. 392-410. ]In Persian].
De Cardi, B. 1940. Mesopotamian pottery: Parthian, Sasanian, and Early Islamic, Londo-ware: A Parthian-period ceramic in Baluchistan, Vol. 1, Edition by Florence Ely Day, University of Michigan, pp. 33 – 36.
ــــــــــــــــــــــــــ 1951. A new prehistoric ware from Baluchistan, Iraq, Vol. XIII, Part. 2, pp. 63 – 75.
ــــــــــــــــــــــــــ 2008. Londo-ware: A Parthian-period ceramic in Baluchistan, Parthian, Sasanian and Early Islamic Pottery: dating, definition and distribution, A specialist workshop at The British Museum, Organised by Seth Priestman & St John Simpson, Department of the Ancient Near East, The British Museum, pp. 33 – 36.
Dupree, L. 1958. Shamshir Ghar: Historical Cave site in Khandahar province Afghanistan, Anthropological papers of the American museum of natural history New York.
Fairservis, Jr. 1961. Walter: Archaeological Studies in the Sistan Basin of South-Western Afghanistan and Eastern Iran, Vol 48, part 1, Anthropological papers of the Amerian Museum of Natural History, New York.
Farjami, M. 2013. Expansion of Londo pottery in South Khorasan, Proceedings of the National Archaeological Conference of Iran, Art Faculty University of Birjand. ]In Persian].
Farjami, M., Mahmoudinasab, A. A. 2014. The Report of Archaeological Survey of Zirkouh County (Zohan & Shaskouh districts), Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ2015. The Third Season of Archaeological Excavation in Kahnek Site in Sarbisheh, Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016. The Fourth of Archaeological excavation in Kahnek Site on Sarbisheh, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019. The First Season of Archaeological Excavation in the Gabri Mood Site in Sarbisheh, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
Hallier, U. W. 1974. Neh-eine parthische Stadt in Ostpersien, Archäologische Mitteilungen aus Iran, Band 8: 173-191.
Hearinck, E. 1997. Persian Pottery in the Parthian Period, Translated by Hamideh Choobak, Tehran: Cultural Heritage Organization publication. ]In Persian].
Hedin, S. 1976. Iranian Deserts, Translated by P. Rajabi, Tehran: Tooka publication. ]In Persian].
Herrmann G., Kurbansakhatov, K., Simpson, St. J. 1997. The International Merv Project. Preliminary Report on the Fifth Season (1997), Iran, Vol. 35, pp. 1-33.
Heidari, A. 2012. Preliminary report on the study and identification of cultural monuments and places in the central district of Birjand, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ــــــــــــــــــــــ 2013. Preliminary report on the study and identification of cultural monuments and places in the central district of Nehbandan, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ــــــــــــــــــــــ 2016. Sounding report for determining the buffer zone of the Korageh site in Nehbandan, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
Jafari, M. J. 2013. A glance at the Achaemenid settlements of northern Khorasan, Iran, Bastanpazhouhi, New Series, Vol. 7, No. 14-15, pp. 52-60. ]In Persian].
Jasim, S. & Yousif,  E. 2014. Dibba: an ancient port on the Gulf of Oman in the early Roman era, Arabian Archaeology and Epigraphy, 25(1), pp. 50–79.
Keall, E. Keall, M. 1981. The Qal'eh-i Yazdigird Pottery: A Statistical Approach, Iran, Vol. 19, pp. 33 – 80.
Kennet, D. 2016. Sasanian and Islamic pottery from Ras al-Khaimah: Classification, chronology and analysis of trade in the western Indian Ocean, Translated by A. Khosrozadeh & M. Mortezaei, Tabriz: Hasanlu translation project. ]In Persian].
Khodadoust, J. 2014. Archaeological Survey of the Malin site, Bakharz, Univesity of Mazandaran Faculty of Art & Architecture, M.A. Dissertation in Islamic Archaeology. ]In Persian].
Khosrowzadeh, A., Aali, A. 2005. Description, classification and typological analysis of the Parthian and Sassanid pottery of the Mahneshan region (Zanjan), Proceedings of the International Conference on Archeology of Iran, Northwest Region, Edited by Masoud Azarnoush, Tehran: ICAR, pp. 45-70. ]In Persian].
Khosrowzadeh, A., Sarlak, S. 2018. The Namord painted ware: The late Parthian and Sassanian pottery in the south-east of Iran and Persian Gulf. Parseh Journal of Archaeological Studies. No. 3. pp. 67- 82. ]In Persian].
Kiani, M. Y. 1982. Parthian sites in Hyrcania: The Gurgan plain, Archäologische Mitteilungen aus Iran: Ergänzungsband, Berlin: Dietrich Reimer.
Kouhestani Andarzi, H. 2016. A research on the location of Tus location in the Sasanian and early Islamic periods based on the ancient sites of Shahr-e Kharab, Tup Derakht and Seyd Abad, Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD), Department of archaeology, Faculty of Humanities. ]In Persian].
Labbaf-Khaniki, M. 2009. Sassanian pottery of northeastern Iran, classification, comparison and analysis based on the shape characteristics, Journal of Faculty of letters and human sciences university of Tehran, Vol. 4, 143-175. ]In Persian].
Labbaf-Khaniki, R. A. 2007. The Report of Sounding for Determining the Limitation of the Old City of Qaen, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2008. The Report of the First Season of Excavation at The Old Mosque of Qaen, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
Lamberg-Karlovsky, C. C. 1970. Excavations at Tepe Yahya Iran 1967-1969: progress report 1, American School of Prehistoric Research Bulletin. no. 27.
Lecomte, O. 1994, Fouilles de Tureng Tepe I, (sous la direction de Jean Deshayes) 1. Les périodes sassanides et islamiques par Rémy Boucharlat et Olivier Lecomte, avec les contributions de Jean-Claude Gardin et Rika Gyselen (plans et études architecturales de Anca Lemaire. Dessins de Philippe Gouin).
Lecuyot, G. 2013. Fouilles d’Aï Khanoum. IX, L’habitat. With contributions of P. Bernard, H.-P. Francfort, B. Lyonnet and L. Martinez Sève, Paris: de Boccard.
Maxwell-Jones. C. E. 2015. Typology and Chronology of Ceramics of Bactra, Afghanistan 600 BCE-500 CE. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Michigan.
Mazaheri. A. 1993. Silk Road, Vol. 1, Translated by M. N. Noban, Tehran: Pazhoheshgah Oloum-e Ensani. ]In Persian].
Mehrafarin, R., Alizade, F., Shirazi, R. 2012. Makran pottery in the Parthian period and its homogeneity with neighbouring areas, Archaeology of Iran, Vol. 3, pp. 7-24. ]In Persian].
Mehrafarin, R., Hadji, S., Feyz, S. 2011. A Study of the Ceramics of East Iran During the Later Parthian Era with Special Reference to Tapa Gowri. Central Asiatic Journal, 55(2), 240-258. Retrieved April 29, 2020, from www.jstor.org/stable/41928590.
Mehrafarin, R., Mousavi Haji, R., Roustaei, M. S., Alaei Moqaddam, J. 2013. Study of Parthian grooved pottery, Proceedings of the National Archaeological Conference of Iran, Art Faculty University of Birjand. ]In Persian].
Mehrafarin, R., Roustaei. M. S., Alaei Moqaddam, J. 2014. Burnished pottery, the diagnostic Parthian pottery, Iranian Archaeological Research, Vol. 3, pp. 105-120. ]In Persian].
Mohammadifar, Y., Tahmasebi, E. 2014. The typology of Sassanian pottery of the Seymareh Valley, Case study: Qale’h-ye Seyrom Shah, Iranian Archaeological Research, No. 7, pp. 133-152. ]In Persian].
Mousavi Haji, R., Tavassoli. M. M., Shirazi, R. 2013. Introducing and typology of Islamic potteries from the Baluchistan region, southern Mokran, Iranian Archaeological Research, Vol. 5, No. 2, pp. 121-140. ]In Persian].
Mousavi Haji, S. R., Ataei, M. 2010. A study on a collection of Sistan pottery samples, Zahedan: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the Sistan va Balouchestan Province. ]In Persian].
Nasrabadi, A. 2000. The Report of Second Season of Excavation at the Nehbandan Castle, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ـــــــــــــــــــــــــــ 2001. The Report of Season of Excavation at the Nehbandan Castle, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
ـــــــــــــــــــــــــــ 2003. The Report of Sounding and Determining the Limitation of the Kelateh Shahpouri Historical Site, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
Potts, D. 1984. Northeastern Arabia in the Later Pre Islamic Era, in R. Bocharlat and J.F. Salles (eds.), Arabic orientale, Mesopotamie et la periode islamique, Paris, Editions recherché sur la Civilisations, Memoire, pp. 85 – 144.
 ــــــــــــــــــ1998. Namord ware in southeastern Arabia, In: C. S Phillips, D. T. Potts & J. Searight (eds.), Arabia and her neighbors. Essays on prehistorical evelopments presented in honour of Beatrice de Cardi. Abiel II. Brepols. pp. 207-220.
Pourshariati, P. 2019. Decline and Fall of the Sasanian Empire, Translated by A. Vahedi, Tehran. Nay publication. ]In Persian].
Priestman, S. 2009. A statistical vs. a Sensory Approach: Sasanian Ceramic Studies in the Light of Ceramics of the Merv Oasis, Journal of inner Asian art and archaeology, No. 4, pp. 169 – 174.
Puschnigg, G. 2006. Ceramics of The Merv Oasis; Recycling The City, California: Walnut Creek, Left Coast Press.
Qarachanlou, H., Hatami, H. 2012. The mercantile and commercial importance of the greater Khorasan road from Baghdad to China in the early Islamic period, Quarterly Journal of Islamic Iranian History Studies, No. 3, pp. 79-97. ]In Persian].
Qolinezhad, M. 2015. The Report of Archaeological Survey of Zirkouh Rural District, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
Rahbar, M. Alibeigi, S. 2011. A report on the Archaeological research to locate the Laodicean temple in Nahavand, Payam e Bastanshenas, Vol. 15, pp. 131-166. ]In Persian].
Ricciardi, R. V. 1980. Archaeological Survey in the Upper Atrek Valley (KhorassanIran): Preliminary Report, Mesopotamia, Vol. XV, pp. 51 – 72.
Roustaei, M. S. 2012. Study of the Parthian Potteries in the Iranian Sistan, the M.A. Dissertation in Archaeology, the University of Sistan & Baluchestan. ]In Persian].
Saber Moqaddam, F. 2002. Registration report of the Kelateh Shahpouri Historical Site, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
Sayyed Sajjadi. S. M. 1991. Introducing two new types of pottery from the Kerman region, Bastanshenasi va Tarikh, Vol. 10, pp. 38-51. ]In Persian].
Schmidt, E. 1963. Persepolis, buildings, motifs and writings, Translated by Abdollah Faryar, Tehran: Franklin Publication. ]In Persian].
Schoff, W. H. 1914. Parthian Stations, by Isidore of Charax, an Account of the Overland Trade Route between the Levant and India in the first century B.C., the Greek text with a translation and commentary, Transcribed from the Original London Edition.
Seddiqian, H. 2014. The report on the archaeological survey of Khusf county, Birjand: Archive of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the South Khorasan Province. ]In Persian].
Stein, S. A. 1937.  Archaeological Reconnaissances in North-western Indian and South-eastern Iran, London: Macmillan.
Stronach, D. 2000. Pasargadae: a report on the excavations conducted by the British Institute of Persian Studies, Translated by Hamid Khatib Shahidi, Tehran: Research Institute of Cultural Heritage & Tourism] In Persian].
Sumner, W. M. 1986. Achaemenid settlement in the Perspolis plain, American Journal of Archaeology, Vol. 90, No. 1, pp. 3 – 31.
Sykes, P. 1957. Ten Thousand Miles in Persia, Translated by H. Sadat Noori, Tehran: Ketabkhaneh Ibn e Sina publication. ]In Persian].
Tabari, M. 1996. Tarikh-e Tabari or Tarikh al-Rosol va al-Molouk, Vol. 2, Translated by A. Payandeh, Tehran: Asatir publication. ]In Persian].
Talai, H. 2009. Bronze Age in Iran, Tehran: Samt Publication. ]In Persian].
Trinkaus, K. M. 1981. The Partho-Sassanian North­east Frontier. Settlement in the Damghan Plain, Iran, PhD diss., University of Pennsylvania, Philadelphia.
Unknown writer. 1973. Tarikh e Sistan, Edited by M. Bahar. Tehran: Moassese-ye Khavar. ]In Persian].
Vahdati, A. 2015. Preliminary report on the Archaeological Survey in Esfarāyen county, Northeastern Iran, Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Band 47, 2015, pp. 261-287.
Wheeler, M. 1962. Charsada, London: Oxford University Press.
Whitehouse, D., Williamson, A. 1973, Sassanian Maritime Trade, Iran, Vol. 11, pp. 29-49.
Yaqoubi, A. 1963. Tarikh e Yaqoubi, Vol. 2. Edited by M. E. Ayati, Tehran: Bongah e Tarjoma va Nashr e Ketab. ]In Persian].
Zehbari, Z. 2012. The Study of pottery samples of Achaemenid site, Dahan-E Gholaman, The M.A. Dissertation in Archaeology, The University of Sistan & Baluchestan. ]In Persian].