دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مهر 1398، صفحه 1-271 
بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

صفحه 77-96

10.22059/jarcs.2019.73100

مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


مقاله پژوهشی

تعیین میزان عناصر بقایای دندانی عصر مفرغ جدید محوطه شهرک فیروزه نیشابور و مقایسه آن با نمونه‌های دندانی معاصر

صفحه 117-131

10.22059/jarcs.2019.73102

محمد حسین رضایی؛ حسن باصفا؛ حمیده سادات محمدی پور؛ نرگس هاشمی؛ عاطفه بیگ زاده


نبرد بهرام گور در کشمهین؛ بازنگری در برخی از نقوش گچ‌بری بندیان درگز

صفحه 171-190

10.22059/jarcs.2019.73113

علی صدرایی؛ قلی نژاد مستنصر؛ حسین کوهستانی؛ محمود طغرایی؛ محیا آذر


تحلیل نتایج کاوش‌های باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

صفحه 191-210

10.22059/jarcs.2019.73118

ابوالفضل عالی؛ توماس اشتولنر؛ بهمن فیروزمندی شیره جین