دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-271 
5. بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

صفحه 77-96

10.22059/jarcs.2019.73100

مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


مقاله پژوهشی

7. تعیین میزان عناصر بقایای دندانی عصر مفرغ جدید محوطه شهرک فیروزه نیشابور و مقایسه آن با نمونه‌های دندانی معاصر

صفحه 117-131

10.22059/jarcs.2019.73102

محمد حسین رضایی؛ حسن باصفا؛ حمیده سادات محمدی پور؛ نرگس هاشمی؛ عاطفه بیگ زاده


10. نبرد بهرام گور در کشمهین؛ بازنگری در برخی از نقوش گچ‌بری بندیان درگز

صفحه 171-190

10.22059/jarcs.2019.73113

علی صدرایی؛ قلی نژاد مستنصر؛ حسین کوهستانی؛ محمود طغرایی؛ محیا آذر


11. تحلیل نتایج کاوش‌های باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

صفحه 191-210

10.22059/jarcs.2019.73118

ابوالفضل عالی؛ توماس اشتولنر؛ بهمن فیروزمندی شیره جین