دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-252 
3. بررسی آثار شیشه ای اشکانی کاخ شائور

صفحه 35-54

مسلم جعفری زاده؛ آرمان شیشه گر


4. استقرارها و نوسانات جمعیتی حوضة رودخانه بوانات در دوران پیش ازتاریخ

صفحه 55-74

مرتضی خانی پور؛ محمّدامین میرقادری؛ میثم نیکزاد؛ حبیب عمادی؛ ملیحه طهماسبی


5. مطالعات باستان‌جانورشناسی محوطۀ غار بتخانه در زاگرس مرکزی

صفحه 75-94

رویا خزائلی؛ مرجان مشکور؛ هما فتحی؛ مرتضی گراوند


6. آنالیز عنصری سکه‌های الیمایی موزة شخصی محمد صفار به روش پیکسی

صفحه 95-111

بهزاد حسینی سربیشه؛ حمزه قبادی زاده؛ علی اصغر سلحشور؛ مهدی جاهد؛ موسی سبزی


7. تپه ربط: خوبوشکیه باستان

صفحه 113-131

سعدی سعیدیان؛ فاطمه قلی زاده


11. بررسی و بازنگری ضرابخانه ناشناس 65 سلوکی

صفحه 185-200

زهرا علی نژاد؛ مصطفی ده پهلوان؛ آرتور هوتن؛ محمد لامعی رشتی


13. نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفال‌های باکون الف در فارس

صفحه 217-232

مریم معانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچی


شماره‌های پیشین نشریه