دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-252 
4. استقرارها و نوسانات جمعیتی حوضة رودخانه بوانات در دوران پیش ازتاریخ

صفحه 55-74

10.22059/jarcs.2019.71096

مرتضی خانی پور؛ محمّدامین میرقادری؛ میثم نیکزاد؛ حبیب عمادی؛ ملیحه طهماسبی


6. آنالیز عنصری سکه‌های الیمایی موزة شخصی محمد صفار به روش پیکسی

صفحه 95-111

10.22059/jarcs.2019.71100

بهزاد حسینی سربیشه؛ حمزه قبادی زاده؛ علی اصغر سلحشور؛ مهدی جاهد؛ موسی سبزی


11. بررسی و بازنگری ضرابخانه ناشناس 65 سلوکی

صفحه 185-200

10.22059/jarcs.2019.71112

زهرا علی نژاد؛ مصطفی ده پهلوان؛ آرتور هوتن؛ محمد لامعی رشتی