دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-245 
3. مطالعات اولیه‌ی خوردگی اشیای نقره‌ای غار کلماکره، غرب ایران

صفحه 29-42

مسعود دارابی؛ منصوره نظارتی زاده؛ کوروس سامانیان


6. تعیین توالی DNA میتوکندری (mtDNA) بقایای اسکلتی دوره‌ی ایلام میانی محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه

صفحه 73-86

مریم رمضانی؛ محمدتقی اکبری؛ مصطفی منتظر ظهوری؛ شهره زارع؛ مهدی نیکنامی؛ نغمه لسانی


7. بازشناسی طراحی فضای مسجد کهنه دستگردان طبس

صفحه 87-102

محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی


8. گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی

صفحه 103-121

محمد سعیدپور؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ حسن کریمیان


شماره‌های پیشین نشریه