دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-290 
1. ساختارشناسی سفال‌های دوره‌ی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطه‌ی باستانی کهنه‌شَهَر آذربایجان‌ غربی

صفحه 1-17

حکیمه افشاری نژاد؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری؛ مهدی رازانی؛ کریم علیزاده


4. بررسی و تحلیل تخت‌نشین شهر گور؛ بنایی نُه‌گنبد با کارکرد تشریفاتی

صفحه 55-74

اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ افشین ابراهیمی


14. شواهدی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش

صفحه 251-264

زهرا میراشه؛ کمال الدین نیکنامی؛ بهمن فیروزمندی


شماره‌های پیشین نشریه