دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 16، دی 1396، صفحه 1-245 
تعیین توالی DNA میتوکندری (mtDNA) بقایای اسکلتی دوره‌ی ایلام میانی محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه

صفحه 73-86

10.22059/jarcs.2018.222521.142360

مریم رمضانی؛ محمدتقی اکبری؛ مصطفی منتظر ظهوری؛ شهره زارع؛ مهدی نیکنامی؛ نغمه لسانی