کلیدواژه‌ها = عصر آهن
آجرهای منقوش عصر آهن ایران: گونه‌شناسی و کاربرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22059/jarcs.2020.282522.142726

اسیه دهقانی؛ حسن فاضلی نشلی


غلام‌تپۀ جعفرآباد: بازشناسیِ یک محوطۀ اقماریِ سیلک 6 در کوهپایه‌هایِ کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22059/jarcs.2022.337559.143081

رضا ناصری؛ مهرداد ملک زاده


شناسایی توالی فرهنگی دشت مریوان؛ بر پایة پژوهش های میدانی باستان شناسی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 71-96

10.22059/jarcs.2022.279507.142704

مرتضی زمانی دادانه؛ سیروان محمدی قصریان؛ امیر ساعدموچشی


مطالعه و بررسی باستان‌شناختی گویجه قلعۀ مراغه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 147-165

10.22059/jarcs.2015.56685

حسین ناصری صومعه؛ بهمن فیروزمندی؛ محسن سعادتی


گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 133-158

حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری