دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1399، صفحه 1-283 
14. بررسی و تحلیل باستان‌شناختی محوطه شهریری استان اردبیل

صفحه 267-283

10.22059/jarcs.2020.256843.142561

علیرضا هژبری نوبری؛ حمید خانعلی؛ یلماز آنیل؛ سید مهدی موسوی کوهپر