دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1399، صفحه 1-294 

مقاله پژوهشی

The Hasanlu VII Culture in the Southern Lake Urmia Basin, Northwest Iran: A New Archaeological Outline

صفحه 1-22

10.22059/jarcs.2020.311746.142936

Qader Ebrahimi؛ Reza Rezaloo؛ Michael Danti؛ Ardeshir Javanmardzadeh؛ Akbar Abedi