دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 17، تیر 1397، صفحه 1-260 
بررسی پتروگرافی سفال های اسلامی شهر بلقیس اسفراین، خراسان شمالی

صفحه 155-167

10.22059/jarcs.2018.215741.142330

محبوبه عباس آبادی عربی؛ یاسین صدقی؛ سید ایرج بهشتی؛ اکبر عابدی