دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-201 (مطالعات باستان شناسی) 
6. نقش مهرهای تزئینی در معماری دورۀ ایلخانی

صفحه 85-102

آرش لشکری؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری نوبری