نویسندگان

1 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در امپراتوری وسیع هخامنشی از خطّ و زبان‌های متفاوتی در نقاط مختلف قلمرو هخامنشی برای انجام فعّالیّت‌های اداری ـ اقتصادی در سیستم‌های اداری استفاده می‌کردند. آرشیو باروی تخت جمشید در مرکز امپرتوری مربوط به سال‌های 13 تا 28 سلطنت داریوش بزرگ را می‌توان بزرگترین و مهم‌ترین سازمان اداری چند زبانة هخامنشی دانست. اگر‌چه زبان قالب در گل‌نبشته‌های آرشیو، ایلامی است ولی گل‌‌نبشته‌هایی به زبان آرامی و نمونه‌هایی به خطّ‌های پارسی باستان، یونانی، بابلی، فریگیه‌ای نیز شناسایی شده است. این چندزبانه بودن به نوعی، نمایشگر وضعیّت اجتماعی چند ملّیّتی تخت جمشید و نواحی اطراف آن است. اسناد چندزبانة بارو در ساختاری از مدارک پیچیده قرار دارند، البتّه متن‌های آنها مربوط به فعّالیّت‌های اداری مشابه است. در این مقاله سعی داریم به بررسی اهمّیّت این مدارک و طبقه‌بندی‌های ارائه شده برای آنها بر اساس شکل، زبان و متن آنها بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Persepolis Fortification Tablets: Writing and texts type

نویسندگان [English]

  • Bahman Firouzmandi 1
  • Makvandi Leilā 2

چکیده [English]

In Great Achaemenian empire different writings and languages have been used in diverse areas of the Achaemenian dominion for doing administrative-economic activities in administrative system. Persepolis Fortification archive in the empire’s center, belonging to the 13 to 28 years of Darius the Great’ reign, can be distinguished as the greatest and most important Achaemenid multilingual administrative organization. Although the main language of archive tablets is Elamite, there are tablets of the Aramaic language and samples of ancient Persian, Greek, Neo-Babylonian and Frigian writings. Multilingualism is representative of Persepolis and its surrounding regions’ social status of diverse nationality. The fortification multilingual documents are placed in a web of complex evidence. Of course their texts are related to similar administrative activities. In the present article we attempt to investigate the importance of these documents and their represented classification based on their shape, language and texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenian
  • Clay tablets
  • Elamite
  • Persepolis
  • Plain tablet
  • The fortification archive