نویسنده

دانشجوی دکتری گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

باستان‌شناسانی که در رابطه با زیویه به تحقیق پرداخته‌اند، نظریات مختلفی دربارة سازندگان آثار و سبکهای هنری آن بیان نموده‌اند. بیشتر آنان با تکیه بر یک شیء منفرد و خاص و با تجزیه و تحلیل نقوش آن و مقایسة آن با نمونه‌های مشابه از فرهنگ‌ها و یا محوطه‌های همجوار منشأ اشیاء و یا منشأ هنری و سبک آن را به ناحیة مورد نظر منتسب کرده و بر پایة همین مقایسه‌ها، تمام مجموعه زیویه را تاریخ‌گذاری کرده‌اند. از اشتباهات صورت‌گرفته در مورد سبک‌شناسی و تعیین قدمت اشیاء زیویه، همزمان پنداشتن تمامی مجموعه به دست آمده از زیویه، است. شاید یکی از دلایل این امر پیدا شدن اکثر آثار گنجینه در تابوت برنزی بوده است. در این مقاله سعی شده تا تمامی سبکهای موجود در زیویه مورد توجّه قرار گیرد تا بتوان تاریخ‌گذاریِ مطمئن‌تری را که بتواند تمامی سبکهای مورد نظر و نیز تمامی مواد فرهنگی به دست آمده را شامل شود، ارائه کرد. گاهنگاری پیشنهاد شده، اواخر عصر آهن2 تا دورة ماد را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reassessment of the Chronology of Ziwiyeh Remains

نویسنده [English]

  • Amir Sā’èd Mūcheshi

چکیده [English]

The archaeologists who have investigated Ziwiyeh have presented different views about the constructors of material culture and its artistic styles. The majority of them, relying on one single object and analyzing its inscription and comparison with similar cases of adjacent cultures and sites, have attributed the origin of materials and artistic styles with respective region, and on the basis of the comparison, have dated all of the collection of Ziwiyeh. What is wrong with them about the stylistics and chronology of objects is that they coincided all the collection of objects found in Ziwiyeh. It seems, one of the reasons for this imagination have been discovery of the majority of treasure items in the bronze coffin. In this research I try to consider all different styles in Ziwiyeh complex and present more suitable dating which includes all styles and material culture. Proposed chronology expands from the end of Iron Age II to the Median period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • architecture
  • Artistic Stylistics
  • Assyrian documents and chronology
  • Ceramics
  • Ziwiyeh