دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 14، اسفند 1395، صفحه 1-243 

مقاله پژوهشی

استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران

صفحه 1-15

10.22059/jarcs.2017.61722

نصیر اسکندری؛ حکمت الله ملاصالحی؛ حسن فاضلی نشلی


برآورد جمعیت در سیستان بر پایۀ مطالعات باستان‌قوم‌شناسی

صفحه 229-243

10.22059/jarcs.2017.61780

زهیر واثق عباسی؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حمیدرضا قربانی؛ محمدصادق روستایی