دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1395، صفحه 1-246 
10. کاوش باستان‌شناختی گورستان تاج‌امیر یاسوج

صفحه 171-190

10.22059/jarcs.2016.59501

ابراهیم قزلباش؛ محمدجواد جعفری؛ نوروز رجبی؛ کورش محمدخانی