دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-167 
10. مطالعه و بررسی باستان‌شناختی گویجه قلعۀ مراغه

صفحه 147-165

10.22059/jarcs.2015.56685

حسین ناصری صومعه؛ بهمن فیروزمندی؛ محسن سعادتی