دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 12، دی 1394، صفحه 1-195 
8. بررسی تدفین‌های مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی سامنِ ملایر

صفحه 117-129

10.22059/jarcs.2015.57751

یعقوب محمدی فر؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ علی خاکسار؛ فرزاد فروزانفر