دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-162 
4. نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونه‌های سفالی تپۀ گراتزیانی

صفحه 55-66

جواد سلمانزاده؛ حسینعلی کاوش؛ حسن فاضلی نشلی؛ سید ایرج بهشتی


5. روستانشینی و تغییرات ‌فرهنگی جوامع شرق زاگرس مرکزی: کاوش باستان‌شناختی تپۀ قلاگپ

صفحه 67-86

مصطفی عبدالهی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ مرتضی حصاری؛ علیرضا سرداری زارچی


8. مطالعات باستان‌سنجی و مرمتی بر روی منتخبی از اشیاء مس-پایة دورۀ مفرغ پایانی از تپۀ بازگیر، دشت گرگان

صفحه 111-128

مرضیه مصلحی؛ مهناز عبدالله‌خان گرجی؛ نیما نظافتی؛ جبرئیل نوکنده؛ قربانعلی عباسی


10. پژوهشی باستان‌شناختی در بنای آرامگاهی «‌برج قربان‌» همدان

صفحه 149-162

رضا نظری‌ارشد؛ محمود طاووسی؛ سوسن بیانی؛ جواد نیستانی


شماره‌های پیشین نشریه