دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-245 (4 مطالعات باستان شناسی) 
حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه‌ای از اوایل دوره قاجار

صفحه 193-219

پریوش اکبری؛ هایده لاله؛ علی شجاعی اصفهانی