دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-218 (3 مطالعات باستان شناسی) 
گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

صفحه 133-158

حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری