نویسندگان

1 دکتری باستان شناسی

2 کارشناس باستان شناسی

چکیده

طالقان مانند مناطق مجاورش از قبیل ساوجبلاغ، دشت تهران و ... از جمله مناطق مستعد شکل‌گیری استقرارهای عصرآهن شمال مرکزی فلات ایران است. طیّ بررسی باستان‌شناختی این منطقه در سال 1380، نوزده محوطه به عصرآهن منتسب گشت که در نتیجة مطالعة دوبارة یافته‌های حاصل از این بررسی، تنها ده محوطه دارای سفالهای شاخص قابل تأمّل و تاریخ‌نگاری بوده‌اند. مقایسة سفالهای این محوطه‌ها نشان میدهد که اینها مربوط به عصرآهن I و II میباشند. به نظر میرسد ارتفاع بالای منطقة طالقان و نیز آب و هوای سرد و کوهستانی آن به همراه کمبود زمینهای کشاورزی باعث شده تا این منطقه در عصرآهن همانند عصر حاضر مورد توجّه جوامع کوچ‌نشین قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Irone Age Settlements of Taleghan, Northern Central Plateau of Iran

نویسندگان [English]

  • Hojjat Darabi 1
  • Nazli Niazi 2

چکیده [English]

Like the adjacent areas including Savojbolagh and Tehran Plain etc, Taleghan is one of the regions susceptible to form Iron Age Settlements at northern central part of Iranian Plateau. During an archaeological survey in this region in 2001, 19 zones were attributed to Iron Age Region so that due to study on the findings resulting from this survey again, only ten of them included characteristic and remarkable and chronological potteries. Comparison among potteries in this region may indicate that the given potteries are related to Iron Age I and II. It seems the high altitude of Taleghan region as well as its cold and mountaineous climate along with the lack of farming lands caused this region to draw attention of nomadic communities during Iron Age like the present time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron Age
  • Nomadic Communities
  • Northern Central Part of Iranian Plateau
  • Taleghan