نویسندگان

1 استادیار گروه باستان¬شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد گروه باستان¬شناسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مشخصه های فرهنگی شرق زاگرس مرکزی در هزاره سوم و دوره مفرغ قدیم گسترش زیستگاههای مربوط به فرهنگ یانیق در این ناحیه است. در بررسی میدانی 1387در دشتهای محدوده شرق زاگرس مرکزی واقع در حوضه الوند ما توانستیم بیش از 90 زیستگاه مربوط به دوره مفرغ قدیم را شناسائی نماییم. بر اساس تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از این بررسی در محیط نرم افزار GIS و با استفاده از روش های آماری رابطه بین موقعیت هر زیستگاه با عوامل محیطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر این اساس طراحی مدلی توانستیم برخی از زمینه های ایجاد استقرارها ی دوره مفرغ قدیم منطقه و همچنین رابطه بین زیستگاهها را با راههای باستانی بین فلات ایران وبین النهرین که در هزاره سوم ق.م از این منطقه عبور میکرده است را بیان نماییم .به کارگیری نرم افزار GIS به ما این امکان را داد تا علل بسیاری از جابجائیهای استقراری دوره مفرغ قدیم را بر اساس مدارک باستان روشن نموده و بدین ترتیب الگوهای استقراری آنها را تشریح نماییم . بعنوان نتیجه این تحقیق می توان نوعی سیستم شبه کوچروی وکشاورزی دیم را در مقیاس محدودی به عنوان سیستم اقتصادی مردمان مفرغ قدیم این منطقه پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Early Bronze Age at Central Zagros, Iran

نویسندگان [English]

  • . Abbas Motarjem 1
  • Kamal Aldin Niknami 2

چکیده [English]

One of the cultural characteristics of eastern zone at central part of Zagros Range during 3rd millennium BC and at early Bronze Age is the extension of the related habitats to Yaniq Culture (Ancient City near Abhar) in this region. Within field study conducted in 2008 in the plains covering central Zagros eastern side that is situated in Alvan Basin, we managed to identify more than habitats relating to Early Bronze Age. According to analysis done on the data derived from this survey in GIS software environment and by adaption of statistical methods, the relationship between site of habitat and its ecological factors has been assessed. Based on design of this model, we managed to interpret some reason for creation of settlements in this region during Early Bronze Age as well as the existing relationship among the given habitats and archaic routes passed between Iranian Plateau and Mesopotamia at 3rd millienium BC. Using GIS software made it possible for us to identify the reason for many settlement displacements based on archeological evidences at Early Bronze Age so that to describe their settlement models. We can purpose this point, as result of this study, that one may suggest a type of pseudo- nomadic and dry- farming system as economic system for people at Early Broze Age within a limited scale in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archaeological Survey
  • Archaeology at Bronze Age
  • Central Zagros
  • Topographic
  • Yaniq Culture