نویسنده = نیکنامی، کمال الدین
تعداد مقالات: 7
1. سازمان اداری تپه چغاماران ماهیدشت در عصر مفرغ قدیم: پیشنهاد یک فرضیه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-116

علی خایانی؛ کمال الدین نیکنامی


3. شواهدی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 251-264

زهرا میراشه؛ کمال الدین نیکنامی؛ بهمن فیروزمندی


4. سفال‌های غیردالمایی در بستر دالمایی: تشخیص باستان‌شناختی و توضیح آزمایشگاهی نمونۀ موردی: سها چای تپه زنجان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-70

رقیه رحیمی سرخنی؛ کمال الدین نیکنامی؛ معین اسلامی


6. تجزیة عنصری خاک باستانی دورة مس ـ سنگی تپه زاغه برای شناسایی مکان‌های فعالیت‌های ویژه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-182

کمال الدین نیکنامی؛ ایرج رضایی


7. عصرمفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی- ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-54

عباس مترجم؛ کمال الدین نیکنامی