نویسنده = نیکنامی، کمال الدین
تعداد مقالات: 7
1. سازمان اداری تپه چغاماران ماهیدشت در عصر مفرغ قدیم: پیشنهاد یک فرضیه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-116

10.22059/jarcs.2019.73101

علی خایانی؛ کمال الدین نیکنامی


3. شواهدی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 251-264

10.22059/jarcs.2017.64015

زهرا میراشه؛ کمال الدین نیکنامی؛ بهمن فیروزمندی


7. عصرمفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی- ایران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 35-54

عباس مترجم؛ کمال الدین نیکنامی