نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

قبطیها به سبب تولید بافتههایی با رنگ‌های گرم و درخشان هنرمندانی صاحب آوازهاند. در این دوران شاهد تأثیرگذاری منسوجات بهعنوان وسیلهای برای بیان تمایزات اجتماعی، ارتباطات و ارزشهای زیباشناختی هستیم. به طور کلی مهمترین مظهر منسوجات قبطی پوشاک بود که افزون بر جنبة کاربردی در تدفین، تصویری واضح از تنوع تولیدات، مهارت بافندگان و جایگاه اجتماعی افراد ارائه میدهد. با نظر به اهمیت این مسئله شیوة پوشش و میل وافر به نوآوریهای روزآمد درخور توجه قرار میگیرد. در این میان، دگرگونی در سبک و معیارهای رایج بافندگی، بازتابی از نیازهای اقتصادی و صنعتی را به دنبال دارد که افزون بر پاسخگویی به تقاضای بازارهای داخلی و خارجی، به برآوردن نیازهای نظامی نیز می‌پردازد. از این حیث، درک کامل شرایط سیاسی، اجتماعی، واردات یا صادرات منسوجات، مستلزم بررسی بسیاری از مشاغل، مراکز بافندگی، عوامل اقتصادی و جنبههایی از زندگی اجتماعی است. با این وصف آنچه در این نوشتار با رویکردی تاریخی-تحلیلی بدان میپردازیم محدود به کارکردها، محل پیدایی بافتهها و صادرات منسوجات تولیدشده در ورای مرزهای سرزمینی نمیشود بلکه تعاملات میان فرهنگی مدنظر است که جلوة بارز آن را میتوان در رواج گستردة برخی از مضامین و ابریشمینههای نقش دار مشاهده کرد. در تداوم و تکامل تولید، بافندگان قبطی نه تنها میراث دوران باستان، اواخر کلاسیک در مصر و ایران ساسانی را به آنچه فاتحان عرب به ارمغان آوردند، پیوند دادند بلکه توانستند تأثیر فراوانی در مناطقی از امپراتوری روم برجای بگذارند و بدینگونه از طریق تجارت منسوجات، هنر و صنعت نساجیشان را به صورتی گسترده عرضه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coptic Textiles in Tension of the Political, Economic and Cultural Developments of Egypt, Rome and Iran

نویسندگان [English]

  • roya deyjou 1
  • Mostafa Dehpahlavan 2
  • Kamaleddin Niknami 2

1 Department of Archaeology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Copts are famous artists that are responsible for producing woven fabrics with warm and brilliant colors. During this period, we see the effectiveness of textiles as a means of expressing social status, communication and aesthetic values, which arises from their widespread integration into daily-life from a practical, social and economic-political point of view. Generally, the most important role of Coptic textiles was clothing, which in addition to the functional aspect in burials, provides a clear picture of the diversity of products, weavers skills and social status of individuals. Due to the importance of this fact, the method of covering and a strong desire for fashion is noteworthy. Meanwhile, change in style and weaving techniques follow the reflection of economic and industrial needs, in addition to supplying domestic and foreign markets, it served military needs as well. In this regard, a thorough understanding of the political as well as the import or export of the textiles, requires examination of the many occupations such as the weaving centers, economic factors and aspects of social life that lead to their production and use of the textiles at all levels of society. Therefore, what we are discussing with a historical-analytical approach in this essay is not restricted to the functions, finding place of the textile and the export of the textiles produced beyond the borders of the province but also the multilateral exchange of cultures are considered too. It can be clearly seen in the widespread popularity of some motives and decorative tapestry. This is because in the continuously evolving their production, coptic weavers not only managed to link the heritage of antique, late classical style in Egypt and Sassanian Persia to what the Arab conquerors brought, but also succeeded in leaving an enormous influence in the region of the Roman Empire and thus through the trade of textiles, succeeded in offering their art and textiles industry far and wide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textiles
  • Coptic Egypt
  • linen
  • Tunic
  • Textile Centers
النادوری، رشید و ورکوتو، ژان، (1360)، «هنرها و حرفه‌های دوران فراعنة مصر»، ترجمۀ شاپور اسدیان، پیام یونسکو، شمارۀ 116.
رایس، دیوید تالبوت، (1384)، هنر بیزانس، ترجمۀ رقیۀ بهزادی، ماندانا علیپور، قطره.
گیرشمن، رومن، (1390)، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، ترجمۀ بهرام فره‌وشی، علمی و فرهنگی.
وارنر، رکس و استیرلین، هنری، (1378)، کیش و تمدن مصر باستان، ترجمۀ محمد نجفی و امیر امجد، نیلا.
Allgrove-McDowell, J. 2003. Ancient Egypt, 5000-332 BC. In: D. Jenkins (ed.), The Cambridge History of Western Textiles. vol. I, Cambridge, 30-38.
Badawy, A. 1978. Coptic Art and Archaeology. Cambridge, Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology.
Bagnall, Roger S. 1993. Egypt in Late Antiquity. Princetin, NJ.
Barber, E. J, W., 1991. Prehistoric Textiles: The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with Special Reference to the Aegean. Princeton, NJ.
Bekwith, J. 1959. Coptic textiles. CIBA Review 12(133): 2-27.
Carroll, D. L. 1988. Looms and Textiles of the Copts. Seattle: University of Washington Press.
Cole, A. S. 1887. A descriptive catalogue of a Collection of Tapestry-Woven and Embroidered Egyptian Textiles in the South Kensington Museum. London, Eyre & Spottiswoode, printers.
Crowfoot, G. M. 1954. Textiles, Basketry and Mats, in Singer, C., Holmyrad, E. J. and Hall, A.R. (eds.), A History of Technology I. Oxford: Clarendon Press, 413-47.
Dimand, M. S. 1930. A handbook of mohammedan Decorative Art. The Metropolitan Museum of Art.(New York, N.Y.)
Durand, M. 2009. Inscribed fabrics from Egypt. A study in Greek and Coptic textile epigraphy. Journal of Coptic studies, voll. 11.
El-Nadouri, R; Vercouter, J. 1981. The arts and crafts of the Egyptian Pharaons. Translated by shapur Asadian. Payam-e unesco. No.116. [in persian]
Gabra, G. and Eaton-krauss, M. 2007. The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo. The American University in Cairo Press.
Geens, K. 2007. Panopolis, a Nome Capital in Egypt in the Roman and Byzantine Period(ca. AD 200-600), Ph. D diss, Dept. of Ancient History, Ku Leuven University.
Girshman, R. 2012. Iranian art during the Parthian and Sassanid era. Translated by Bahram Farahvashi. Tehran: Elmi va Farhangi. [in persian].
Hoskins, N. A. 2004. The Coptic Tapestries Albums And The Archaeologist of Antinoé, Albert Gayet. Seattle: Skein Publications in association with the University of Washington Press.
Kendrick, A. F. 1920-1922. Catalogue of Textiles from Burying-Grounds in Egypt I-III. London, Victoria and Albert Museum.    
Kybalová, L. 1967. Coptic Textiles. London, Paul Hamlyn.
Mackie, L. W And Rowe, A. P. 1976. Textiles of The old world. Masterpieces in The Textile Museum, Textile Museum (Washington, D.C).
Maguire, E.D. 1999. Weavings from Roman, Byzantine and Islamic Egypt. Krannert Art Museum.
Morgan, F. P. 2018. Dress and personal appearance in late antiquity: the clothing of the middle and lower classes. Brill; supplement edition.
Nelson, C. N. and Johnson, R. F. 1988. Attribute Characterization Schemes For Ancient Textiles. Ars Textrina, )9:( 11-41.
Rice, D.T. 2005. Art of the Byzantine Era. Translated by Roghayeh Behzadi, Mandana Alipour. Tehran: Ghatreh. [in persian].
Rogers, C. 1979. Ancient Coptic textiles. Brighton: Rogers and Podmore.
Rutschowscaya, M. H. 1990. Coptic Fabrics. Paris: Musée du Louvre.
Seagroatt, M. 1965. Coptic weaves. City of Liverpool Museum.
Seagroatt, M. 1978. Coptic weaves. England, Merseyside Country Museum.
Sodini, J. P. 1979. ‘L’artisanat urbain à l’époque paléochrétienne (IVe-VIIe s.)’, Ktema 4: 71-119.
Stauffer, A. 1995. Textiles of Late Antiquity. New York, The Metropolitan Museum of Art.
Thomas, T. 2016. Designing identity: The power of textiles in late antiquity. Princeton University Press.
Thompson, D. 1971. Coptic Textiles in the Berooklyn Museum. New York, Sanders Printing Corporation.
Török, L. 1993. Coptic Antiquities II. Rome: LʼErma di Bretschneider.
Villard, M. 1931. Coptic Textiles from the Kelekian Collection. Parnassus 3(4): 31-32.
Volbach, W. F. 1969. Early Decorative Textiles. Paul Hamlyn, London.
Warner, R; Stierlin, H. 1999. Religion and civilization of ancient Egypt. Translated by Najafi, Amjad. Tehran: Nila. [in persian].
Wessel, k. 1965. Coptic art. New York: McGraw-Hill Company.