مطالعات باستان شناسی (JARCS) - مقالات آماده انتشار