نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه مازنداران

2 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

داده ها و گزارش های تاریخی این قابلیت را دارند تا با مفاد اساطیری و حماسی تطبیق و اینهمان شوند. پدید آمدن شرایط خاص در تاریخ و مشابهت آن با شرایط حماسی یا اساطیری منجر به بازآفرینی شخصیت های تاریخی با الگوهای حماسی می شود. به مخاطره افتادن کیان ایرانشهر در روایت ملی مهم ترین زمینه برای پیدایش پهلوانانی است که از حیثیت ایران زمین پاسداری می کنند. حمله ی تورانیان به ایران منتهی به نبردهای دیرپایی می شود که در این کارزارها پهلوانان ایران با جانفشانی های گوناگون از مرز و سرزمین و شهریاری ایران محافظت می کنند. در واقع روایت شرق مهاجم و ظهور حماسه ها و در پی آن درخشش پهلوانان، مهم ترین پیرنگ روایات ملی ایران است. همین طرح و الگو عینا از اواسط شهریاری ساسانی به بعد که هنگامه حمله ی ترکان و هون ها به ایرانشهر است تکرار می شود. در این دوره بهرام چوبین به مثابه پهلوانی با دشمن شرقی در می آویزد و در تلاش است تا کیان ایران را حراست کند. به نظر می رسد اسطوره آرش که از قضا ریشه ای از دودمان مهران (همتبار با آرش کمانگیر) دارد به عنوان اسوه و الگوی بهرام چوبین از حماسه در اواخر عصر ساسانی کانونیت یافته و مورد بهره برداری قرار می گیرد. در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی و تحلیلی فرضیه الگو بودگی روایت اساطیری آرش کمانگیر برای بهرام چوبینه را به آزمون بگذاریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recreating the Epic in History; Bahram Chubine's imitation of the legend of Arash Kamangir

نویسندگان [English]

  • ali akbar mesgar 1
  • sara okhravi 2

1 Member of the Faculty of Mazandaran University

2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Historical data and reports have the ability to be matched with mythological and epic content. The emergence of special conditions in history and its similarity with epic or mythological conditions leads to the reproduction of historical characters with epic patterns. The endangerment of Iranshahr in the national narrative is the most important reason for the emergence of heroes who protect the dignity of Iran. The attack of the Turanians on Iran leads to prolonged battles, in which the warriors of Iran protect Iran's border and territory with various sacrifices. In fact, the narrative of the invading East and the emergence of epics and the subsequent brilliance of the warriors are the most important pillars of Iran's national narratives. The same plan and pattern is repeated from the middle of the Sassanid period onwards, when the Turks and Huns attacked Iranshahr. During this period, Bahram Chubin is fighting with the eastern enemy as a warrior and is trying to protect Iran. It seems that the myth of Arash, which ironically has roots in the Mehran dynasty (cognate with Arash Kamangir), is canonized and used as a model and example of Bahram Chobin from the epic in the late Sassanid era. In this research, we intend to test the hypothesis of the role model of Arash Kamangir's mythological narrative for Bahram Chubineh with descriptive and analytical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epic
  • Myth
  • Arash
  • Bahram VI
  • Sassanids
  • Iranshahr