دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-180 
2. پروژه باستان¬شناسی دشت مهران: زیستگاه‌های دوران روستانشینی

صفحه 11-30

اردشیر جوانمردزاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی


8. تحلیل الگو¬های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

صفحه 127-144

محمّدامین میرقادری؛ سیده پرستو حسینی؛ سجاد علی¬بیگی؛ میثم نیکزاد


شماره‌های پیشین نشریه