دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-203 

مقاله پژوهشی

بیت هیلانی

صفحه 1-20

10.22059/jarcs.2014.50373

فرشید ایروانی قدیم؛ مرتضی حصاری؛ ایمان افضلی


تأثیر شبکة زهکشی بر مکان‌گزینی استقرارگاه‌های پیش‌از‌تاریخ

صفحه 145-161

10.22059/jarcs.2014.50403

مهران مقصودی؛ سید محمد زمان‌زاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ روح‌الله یوسفی زُشک؛ سمیرا چزغه؛ حجت‌الله احمدپور