نویسنده = حسن فاضلی نشلی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی شیمیایی سفال‌های عصر مفرغ و آهن تپه سگزآباد

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 147-164

10.22059/jarcs.2020.272487.142666

رزیتا صالحی نظامی؛ حسن فاضلی نشلی؛ امید عودباشی


3. برهمکنش های فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه داده‌های سفالی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-74

10.22059/jarcs.2018.220765.142355

نرجس حیدری؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حسن فاضلی نشلی


4. گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 133-158

حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری


5. تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 119-133

حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی