نویسنده = حسن فاضلی نشلی
آجرهای منقوش عصر آهن ایران: گونه‌شناسی و کاربرد

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-1

10.22059/jarcs.2020.282522.142726

اسیه دهقانی؛ حسن فاضلی نشلی


The North and South Central Plateau of Iran During the Third and Second Millennium BCE (3200-1500 BCE) *

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 153-180

10.22059/jarcs.2022.348692.143160

Hassan Fazeli Nashli؛ Siamak Sarlak؛ Javad Hoseinzadeh؛ Sahar Yazdani؛ Babak Rafiei-Alavi؛ Stacy .A. Carolin


اهمیت و جایگاه مطالعات باستان‌شناختی (تاریخی) جوامع زرتشتیان میبد یزد

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 319-341

10.22059/jarcs.2021.266881.142623

روث یانگ؛ سید طاها هاشمی؛ اشکان پوریان اولی؛ سپیده جمشیدی یگانه؛ زینب نظری طهرانی؛ محمد حسین عزیزی خرانقی؛ حسن فاضلی نشلی


بررسی شیمیایی سفال‌های عصر مفرغ و آهن تپه سگزآباد

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 147-164

10.22059/jarcs.2020.272487.142666

رزیتا صالحی نظامی؛ حسن فاضلی نشلی؛ امید عودباشی


برهمکنش های فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه داده‌های سفالی

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 57-74

10.22059/jarcs.2018.220765.142355

نرجس حیدری؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حسن فاضلی نشلی


گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 133-158

حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری


تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 119-133

حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی