دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-256 
6. روستاهای آغازین و استقرارهای پیش از تاریخی کهن درحوضه آبریز ابهر رود، شرق استان زنجان

صفحه 131-154

10.22059/jarcs.2012.35379

شکوه خسروی؛ حمید خطیب شهیدی؛ حامد وحدتی نسب؛ سجاد علی بیگی؛ ابوالفضل عالی