دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 30، شهریور 1401، صفحه 1-240