دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 30، شهریور 1401، صفحه 1-240 
The North and South Central Plateau of Iran During the Third and Second Millennium BCE (3200-1500 BCE) *

صفحه 153-180

10.22059/jarcs.2022.348692.143160

Hassan Fazeli Nashli؛ Siamak Sarlak؛ Javad Hoseinzadeh؛ Sahar Yazdani؛ Babak Rafiei-Alavi؛ Stacy .A. Carolin