کلیدواژه‌ها = central Zagros
گذرگاه کوهستانی غرب زاگرس مرکزی و شاهراه خراسان بزرگ بر مهرهای دورۀ اکد

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 247-266

10.22059/jarcs.2020.256044.142556

محمّدامین میرقادری؛ کمال الدین نیکنامی


روستانشینی و تغییرات ‌فرهنگی جوامع شرق زاگرس مرکزی: کاوش باستان‌شناختی تپۀ قلاگپ

دوره 6، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 67-86

10.22059/jarcs.2014.52676

مصطفی عبدالهی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ مرتضی حصاری؛ علیرضا سرداری زارچی


تحلیل الگو¬های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 127-144

10.22059/jarcs.2013.35948

محمّدامین میرقادری؛ سیده پرستو حسینی؛ سجاد علی¬بیگی؛ میثم نیکزاد


عصرمفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی- ایران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 35-54

عباس مترجم؛ کمال الدین نیکنامی


تحلیل تکوین فرهنگ‌های مفرغ قدیم در شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 66-80

احمد چایچی امیر خیز