دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1399، صفحه 1-283 
10. بررسی سه ظرف سیمین نویافته ساسانی در مازندران

صفحه 179-198

مهدی عابدینی عراقی؛ عبدالرضا مهاجری نژاد؛ محمد مرتضایی