نویسنده = عباس نژاد سرستی، رحمت
تعداد مقالات: 2
1. برهمکنش های فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه داده‌های سفالی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-74

نرجس حیدری؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حسن فاضلی نشلی


2. برآورد جمعیت در سیستان بر پایۀ مطالعات باستان‌قوم‌شناسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 229-243

زهیر واثق عباسی؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حمیدرضا قربانی؛ محمدصادق روستایی