نویسنده = ولی پور، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-36

علی بهادری؛ حمیدرضا ولی پور