نویسنده = سرداری زارچی، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. مدارک باستان شناسی دوران آغازایلامی و ایلام قدیم در تپه سنجر خوزستان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-138

علیرضا سرداری زارچی؛ سمیرا عطارپور


2. نظام حسابداری اولیه در دورۀ پیش‌ازتاریخ: یافته‌هایی از کاوش تل مش‌کریم، شهرستان سمیرم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-136

محمد حسین طاهری؛ علیرضا سرداری زارچی


3. روستانشینی و تغییرات ‌فرهنگی جوامع شرق زاگرس مرکزی: کاوش باستان‌شناختی تپۀ قلاگپ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-86

مصطفی عبدالهی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ مرتضی حصاری؛ علیرضا سرداری زارچی