بررسی و تحلیل باستان‌شناختی الگوهای استقراری دشت همدان-بهار از آغاز دوران اسلامی تا پایان دوره صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

دشت همدان بهار یکی از مهم‌ترین کانون‌های استقرار جوامع انسانی در دوره‌های مختلف پیش از تاریخی، تاریخی و به ویژه دوران اسلامی بوده است. این دشت در سال‌های 1385 و 1388 با هدف شناسایی محوطه‌های استقراری بررسی شده است اما به منظور مطالعه الگوهای استقراری محوطه‌های اسلامی و برای پاسخ به سوالاتی از قبیل؛ مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری محوطه‌های دوران اسلامی دشت همدان چه بوده است؟ و حجم عمده مکان‌های استقراری دشت همدان مربوط به چه قرونی از دوران اسلامی است؟ در تابستان سال 1394 مورد بازنگری قرار گرفت. در این بررسی باستان‌شناسی تعداد 14 محوطه بازبینی و 2 محوطه نویافته اسلامی شناسایی گردید و برای درک بهتر الگوهای استقراری، اطلاعات مکانی آن‌ها از قبیل؛ موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های زمین‌شناختی محدوده محوطه، ارتفاع از سطح زمین‌های اطراف، شکل محوطه‌ها، مساحت، دسترسی به منابع آب، مسیرهای دسترسی و اطلاعاتی از این دست در فضای نرم‌افزار GIS وارد شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به دلیل اهمیت جایگاه داده‌های سفالی در گاهنگاری نسبی یک منطقه بعد از مطالعات گونه‌شناختی سفالینه‌ها و شناخت انواع تولیدات شاخص سفالی، مشخص گردید که محوطه‌های اسلامی دشت همدان بر اساس دو عامل زمین‌های حاصلخیز و مسیرهای کاروانرو پراکنده شده‌اند و وجود ویژگی‌های دفاعی در برخی از محوطه‌هایی که در کنار مسیرهای کاروانرو قرار دارند، نشان از اهمیت این موضوع در پراکنش محوطه‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaeological Survey and Analysis the Settlements of Hamedan Plain from the Beginning of the Islamic Period to the end of Safavid Period

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shabani 1
  • Maryam Mohammadi 2
1 PhD student, Faculty of Art and Architecture, University of Bu Ali Sina
2 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, University of Bu Ali Sina
چکیده [English]

The Hamadan-Bahar Plain has been one of the most important center for human societies in the various periods, especially in the Islamic Period. The archaeological explorations of this plain was done in the years of 2006 and 2009. But for study and analyze the settlement pattern the Islamic Period and for answer to questions such as, what have been the most important factors for the formation of Islamic Period sites in the Hamedan Plain? And the main volume of Islamic settlements in the Hamedan Plain were have been related to which century of the Islamic period? this plain was reviewed in the year of 2015. The main purpose of this review is to identify the settlement patterns of Islamic sites in the Hamedan plain based on the review of identified sites. In this study, which was conducted in the field study and in the form of a marching, 14 sites were reviewed and 2 newly sites were discovered in the study area. In order to better understand the settlement patterns, spatial information of sites was entered in the GIS and then analyzed. Due to the importance of the position of pottery data in the relative chronology of a region, after studying the typology of pottery and recognizing the types of special pottery products, it was found that the Islamic sites of Hamedan Plain are scattered based on two factors: first fertile lands and second caravan routes. The presence of defensive features in some of the sites which adjacent to the caravan routes indicates the importance of this issue in the distribution of sites. In addition, the influence of significant sites such as Hegmataneh site as the central settlement of this plain in the Islamic period has been effective on a number of sites around it.
The lowlands, north of the Alvand Mountain is one of the middle plain in the central Zagros Mountain which in the past was known as Hamedan Plain and today is known as Hamedan-Bahar Plain. (Figure 1). Archaeological studies show that the Hamedan-Bahar Plain with about 880 square kilometers has been one of the most important centers for the establishment of human societies in the prehistoric and historical periods. Studies on prehistoric and historical sites have clarified the course of human cultures of this plain during that periods, However, the lack of sufficient attention to the sites of the Islamic period and the findings related to this period have left many archeological angles of this period unknown. The archaeological explorations of this plain has been done in the years of 2006 and 2009. (Mohammadifar and Motarjem, 2006; Balmaky and Motarjem, 2009). During these studies, a large number of discovered sites have been introduced as sites of the Islamic period. The Intended plain in the form of a master's thesis, was reviewed in form of field study in the summer of 2015 for the aim of studying and analyzing the settlement patterns of the Islamic sites (in the time period from the beginning of the Islamic period to the end of the Safavid period) and to answer the questions such as; what have been the most important factors for formation of the Islamic Period sites in the Hamedan Plain? And the main volume of Islamic settlements in the Hamedan Plain were have been related to which century of the Islamic period?
Due to insufficient attention to the artifacts and findings of the Islamic period, especially pottery in the surveys of previous years, out of about 50 identified sites, that were introduced as Islamic sites, only 14 sites had cultural artifacts belong to this period. During this review, two other newly Islamic sites discovered and a total of 16 sites were introduced as sites of the Islamic period. for better understand the settlement patterns, spatial information of sites such as; Geographical location, geological features, altitude, shape, area, access to water resources, access to the routes, etc. were entered in the GIS and then analyzed. Based on these studies, the Islamic sites of Hamedan-Bahar plain were divided into six groups (Figure 2). The first and second groups are related to sites that have been completely destroyed, due to the invasion of agricultural lands or relatively large amount of residential area, and very little evidence of these sites remains today. The third group are the sites, that are less than 10 meters high and less than one-hectare area. The next group is related to sites, that are more than 10 meters high and their areas are less than one-hectare. The sites of this group, like the previous group, do not have a clear and orderly shape. The fifth group is related to sites which have more than 10 meters high and have an area of more than one-hectare to 10 hectares. The shape of this group of sites is geometrically regular, such as squares and rectangles (Figure 7). In the survey of these sites the evidence of defensive fortifications has been seen. The last group is related to sites, that are more than 10 meters high and more than 10 hectares in area. (Table 1). The only settlement of this group is the Hegmataneh/Hamedan Mound, with an area of more than 34 hectares which is considered as the settlement center of the plain. The studies have shown that the sites of groups three and four, around 75% of the total identified sites, dedicated to themselves which are located in the area with very fertile land and often located next to a site with an area of more than one hectare and there are specific defense structures. (Figure 3 and 4). These sites are most likely belong to very small villages that are directly related to the surrounding agricultural lands to be affected by large sites that have a defensive structure. The sites with a defense structure, which are often more than one hectare, are located next to the entrance of caravan routes into the plain. (Figure 7). The existence of sites with defense structures inside the plain, in addition to emphasizing the importance of the transit position of the region, has also shown the existence of insecurity. Based on the analysis of spatial information, the Islamic sites of the Hamadan-Bahar plain are scattered based on two factors: fertile lands and caravan routes and the presence of defensive features in some of the settlements along the caravan routes, shows the importance of this issue in the distribution of sites. The collected pottery was carefully analyzed and their typological studies were carried out with well-known centers sites of the Islamic period.
During the study more than 20 types of pottery were identified (Table 2). The discovery of a large amount of evidence of the production of pottery, welding furnaces and metal and glass ornaments of the Islamic period in the Zino-abad shows that this site and Hegmataneh/Hamedan were used as an industrial site in the Islamic period and most probably their products were exported to other sites. Existence of similar species of pottery from large known pottery centers such as the Sultanabad and Soltanieh with local products of the plain, most probably the pottery of these centers transported to the Hamedan region through known routes. According to the pottery data, all the Islamic sites studied have several settlement periods. It seems that the arrival of the Arabs in this region did not have much effect on the continuity of settlement, because the first centuries of the Islamic pottery was found in almost all the studied sites. More than 56% of the sites were inhabited between the 4th and 7th centuries AH. It seems that the region from the beginning of the fourth century AH with the rise of local governments such as the Buyid dynasty and especially from the second half of the fourth century during the Seljuk period, the goal of many economic reforms were to provide livelihood. The importance of the region in this period is such that Hamedan has been chosen as the capital for several years since the Seljuk period. After this period, despite devastating the Mongol invasions of this region, about 62% of the plains were inhabited. It seems that in this period, despite the negative effects of the Mongol invasions, due to the presence of high-ranking people, life in the region has flourished. With the savage invasions of the Timurid period and the conflicts of the Aq Qoyunlu and Kara Koyunlu dynasty in this region between the early 8th century and the early 10th century AH, many settlements were reduced to less than 19%. During this period many of the settlements that flourished in the previous period were abandoned forever. This trend is also seen with less intensity in the Safavid period. In this period, despite the relative attention to the Hamedan and possibly the surrounding areas, the settlement patterns of the plain do not change much compared to the previous period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamedan-Bahar plain
  • Islamic period
  • Archeological survey
  • Settlement Patterns
ابن‌فقیه، شهاب‌الدین احمدبن محمدبن اسحاق‌بن ابراهیم اخباری همدانی، (١٣٧٩)، مختصر البلدان، ترجمه: محمدرضا حکیمی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، نسخه دیجیتالی.
اذکائی، پرویز، (١٣٨٠)، همدان نامه، همدان، مادستان.
اعتماد السلطنه، محمد حسن بن على، (١٣٦٧)، مرآة البلدان، ٤جلد، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران.
افخمی، بهروز، (1394)، بررسی جایگاه راه ابریشم در دوره‌های تاریخی ایران باستان، مطالعات ایرانی، سال چهاردهم، شماره بیست و هشتم، 36-17.
اقبال آشتیانی، عباس، (١٣٣٤)، تاریخ مغول، ١ جلد، تهران، امیر کبیر، نسخه دیجیتالی.
ایوکی، اسماعیل، (1377)، «بررسی باستان‌شناسی منطقه بهار در دوره آغاز تاریخی»، کارشناسی ارشد، حسن طلایی، دانشگاه تربیت مدرس. (منتشر نشده)
آذرنوش، مسعود، (١٣٨٣)، گزارش توصیفی فصل نخست کاوش‌های لایه‌شناختی تپه‌ هگمتانه، آرشیو اداره‌کل میراث فرهنگی استان همدان. (منتشر نشده)
آذرنوش، مسعود، (١٣٨٥)، گزارش توصیفی فصل سوم کاوش‌های لایه‌شناختی تپه‌ هگمتانه، آرشیو اداره‌کل میراث فرهنگی استان همدان. (منتشر نشده)
آذرنوش، مسعود، (١٣٨6)، گزارش کاوش‌های لایه‌شناختی تپه‌ هگمتانه-همدان، گزارش‌های باستان‌شناسی (7)، جلد اول، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور.
آذرنوش، مسعود، (١٣٨٧)، گزارش توصیفی فصل چهارم کاوش‌های لایه‌شناختی تپه‌ هگمتانه، آرشیو اداره‌کل میراث فرهنگی استان همدان. (منتشر نشده)
آزاد، میترا، (١٣٨١)، معماری ایران در قلمرو آل بویه، تهران، کلیدر.
بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ، (1376)، تاریخ ترکهای آسیای مرکزی، تهران، توس.
بلمکی، بهزاد، مترجم، عباس، (1388)، بررسی و شناسایی باستان­‌شناختی شهرستان بهار،  آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان. (منتشر نشده)
بلمکی، بهزاد، (١٣٩٠)، گزارش فصل اول کاوش لایه شناختی تپه تازه کند بهار، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان. (منتشر نشده)
بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین، (١٣٨٢)، تاریخ بیهقی، بازگردان و تعلیقات شاهرخ موسویان، تهران، دستان.
بیات، عزیز‌الله، (١٣٨٤)، تاریخ تطبیقى ایران با کشورهاى جهان: از ماد تا انقراض سلسله پهلوى، ١جلد، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.
پیرنیا، حسن، اقبال آشتیانی، عباس، (١٣٨٠)، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه‏، ١ جلد، چاپ نهم، تهران، خیام.
جکسن، آبراهام، والنتاین، ویلیامز، (١٣٦٩)، سفرنامه جکسن، ایران در گذشته و حال، ١جلد، چاپ سوم، تهران، خوارزمی.
دوری، عبدالعزیز، 1375، بغداد، ترجمه اسماعیل دولتشاهی- ایرج پروشانی، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی.
راوندی، مرتضی، (1378)، تاریخ اجتماعی ایران، چاپ دوم، تهران، نگاه.
رنجبران، محمد رحیم، (١٣٧٩-١٣٨٢)، فصل اول و دوم کاوش‌های صحن مسجد جامع همدان، آرشیو پایگاه تاریخی هگمتانه. (منتشر نشده)
رنجبران، محمدرحیم، بختیاری، ذبیح‌الله، (١٣٩٢)، گزارش نهایی فصل اول و دوم از دور چهارم کاوش‌های باستان‌شناختی تپه هگمتانه، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان. (منتشر نشده)
سیف الدوله، سلطان محمد میرزا قاجار، (١٣٦٤)، سفرنامه مکه، چاپ اول، تهران، نی.
شعبانی، محمد، (1394)، «بررسی الگوهای استقراری قرون نخستین اسلامی تا اواخر دوران صفوی حوزه مرکزی همدان (دشت همدان-بهار)»، پایان نامه کارشناسی ارشد، مریم محمدی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده هنر و معماری. (منتشر نشده)
شعبانی، محمد، (1396)، کاوش‌های اضطراری میدان امام خمینی شهر همدان، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان. (منتشر نشده)
عضدالملک، علیرضا، (١٣٧٠)، سفرنامه عضد الملک به عتبات، چاپ اول، تهران، موسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی.
عین‌‏السلطنه، قهرمان میرزا سالور، (١٣٧٤)، روزنامه خاطرات عین‏السلطنة، محقق و مصحح: مسعود سالور و ایرج افشار، ١٠ جلد، چاپ اول، تهران، اساطیر.
القاشانی، ابوالقاسم عبدالله‌بن محمد، (1384)، تاریخ اولجایتو، به تصحیح مهین همبلی، تهران، علمی و فرهنگی.
گروهی از نویسندگان، (1388)، سفرنامه‌هاى خطى فارسی، جلد اول تا چهارم، چاپ اول، تهران، اختران.
گیوم آنتوان، اولیویه، (١٣٧١)، سفرنامه اولیویه، ١جلد، چاپ اول، تهران، اطلاعات.
لسترنج ‏، گى، (1339)، جغرافیاى تاریخى سرزمین‌هاى خلافت شرقى، ترجمه: محمود عرفان، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مترجم، عباس و محمدی‌فر، یعقوب و صراف، محمد رحیم، (١٣٩٢)، موش تپه بنایی نویافته از دوره آهن III، مجموعه مقالات باستان‌شناسی و تاریخ شهر همدان (به مناسبت یکصدمین سالگرد کاوش در همدان)، به کوشش علی هژبری، تهران، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، ٨٦-٧٧.
مترجم، عباس، محمدی‌فر، یعقوب، (١٣٨٧)، گزارش فصل دوم و سوم کاوش باستان‌شناسی در تپه پیسا همدان، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان. (منتشر نشده)
مترجم، عباس، بختیاری، ذبیح‌الله، (١٣٨٩)، گزارش دور دوم از کاوش‌های باستان‌شناختی تپه پیسا همدان، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان. (منتشر نشده)
محمدی‌فر، یعقوب، مترجم، عباس، (1385)، پروژةبررسیوشناساییباستان‌شناختیبخشمرکزیهمدان- بهار، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان. (منتشر نشده)
مستوفی قزوینی، حمدالله، (1378)، نزهه القلوب، به تصحیح و تحشییه دکتر محمد دبیر سیاقی، تهران، طه.
ناصرخسرو، (1373)، سفرنامه ناصرخسرو، به کوشش نادر وزین‌پور، تهران، علمی و فرهنگی.
Afkhami, B. 2015. A Study of the Status the Silk Road in the Historical Periods of Ancient Iran. Iranian Studies15 (28): 17-36, [in Persian].
Al-Qashani, A. I. M. 2005. History of Oljayeto. edited by Mahin Hembli. Tehran, Scientific and Cultural, [in Persian].
Ayn al-Sultan, Gh.M.S. 1995. Ayn al-Sultan Memoirs. researcher and editor: Masoud Salwar and Iraj Afshar. IV vol. I ed. Tehran, Asatir, [in Persian].
Azad, M. 2002. Iranian architecture in the territory of Buyid dynast. Tehran, Klidar, [in Persian].
Azarnoush, M. 2005. Escriptive report of the first chapter of the stratigraphic excavations of Tepe Hegmataneh. Archive of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Azarnoush, M. 2007. Descriptive report of the third chapter of the stratigraphic excavations of Tepe Hegmataneh. Archive of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Azarnoush, M. 2007. Report of the stratigraphic excavations of Tepe Hegmataneh. Research Institute of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism. Archaeological reports7, [in Persian].
Azarnoush, M. 2008. Descriptive report of the fourth chapter of the stratigraphic excavations of Tepe Hegmataneh. Archive of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Azarnoush, M. 1975. Hamedan. Iran 8: 181-182
Azdolmolk, A. 1991. Azdolmalek's travelogue to Atabat. I ed. Tehran, Institute of Research and Cultural Studies, [in Persian].
Azkaei, P. 2002. Hamedan-nameh. Hamedan, Madestan, [in Persian].
Blmaki, B. Niknami, K.A. 2012. Survey of new Discovered Chalcolithic Site in Northern side of Alvand Mountains (Eastern Central Zagros Mountains). Researcher4 (10): 23-8.
Barthold, V.V. 1997. History of the Turks of Central Asia. Tehran, Toos, [in Persian].
Bayat, A. 2005. he Comparative History of Iran with the Countries of the World: From the Median Period to the Extinction of the Pahlavi Dynasty. IV Vol. II ed. Tehran, Amirkabir, [in Persian].
Bayhaqi, A.M.H. 2003. History of Bayhaqi. Return and Comments by Shahrokh Mousaviyan. Tehran, Dastan, [in Persian].
Belmaki, B. 2011. eport of the first chapter the stratigraphic exploration of Tepe Tazeh-Kand-e Bahar. Archive of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Belmaki, B. Motarjem, A. 2009, Archaeological study of Bahar, Archive of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Dori, A.A. 1996. Baghdad. translated by Ismail Dolatshahi - Iraj Proshani. Tehran, Islamic Encyclopedia Foundation, [in Persian].
Etemad Al-Saltanah, M.H.A. 1989. Morrt Alboldan. IV Vol. I ed. Tehran, University of Tehran, [in Persian].
Evaki, E. 1998. Archaeological study of Bahar region in the beginning of historical period, M.Sc. Thesis, Hasan Talaei, Tehran, Tarbiat Modares University. [in Persian]
Guome Antoine, O. 1992. Olivier Travelogue. IV vol. I ed. Tehran, Ettellaat, [in Persian].
Henrickson, R.C. 1986. A regional perspective on Godin III cultural development incentral western. Iran24: 1-55.
Ibn al-Faqih. 2001. Mukhtasar al-Baldan. translated by Mohammad Reza Hakimi. Tehran, Iranian Culture Foundation, [in Persian].
Iqbal Ashtiani, A. 1956. History of Moghol. IV Vol. Tehran, Amirkabir, [in Persian].
Jackson, A. W. 1990. Iran in the past and present. III Vol. III ed. Tehran, Kharazmi, [in Persian].
Le Strange, G. 1958. Historical Geography of the Eastern Caliphate. translated by Mahmoud Erfan. Tehran, Bongah Tarjomeh va Nashr Ketab, [in Persian].
Mohammadifar, Y. Motarjem, A. 2006. Archaeological Survey and Identification Project of the Central Part of Hamadan-Bahar. Archive of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Mostofi Qazvini, H. 1999. Nazhatal Ghulob. edited by Mohammad Dabir Siyaghi. Tehran, Taha, [in Persian].
Motarjem, A. Bakhtiari, Z. 2010. Report of the second round of archaeological excavations of Tape Pisa. Archive of the Cultural Heritage. Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Motarjem, A., Mohammadifar, Y. 2008. Report of the second round of archaeological excavations at the Tepe Pisa. Archive of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Motarjem, A., Mohammadifar, Y., Sarraf, M.R. 2013. Mosh Tepe, a newly building from the Iron Age III: collection of archeological articles and history of Hamedan (on the occasion of the 100th anniversary of excavation in Hamedan). Hejbari, Ali. Tehran, Cultural Heritage Organization Research Institute: 77-86, [in Persian].
Naser Khosro. 1995. Naser Khosro Travelogue. by Nader Vazinehpour. Tehran, Scientific and Cultural, [in Persian].
Pirnia, H. Iqbal, A. A. 2001. History of Iran from the beginning to the extinction of the Qajar dynasty. IV Vol. IX ed. Tehran, Khayyam, [in Persian].
Ranjbaran, M.R. 2003-2007. The first and second chapters of excavations in the courtyard of the Hamadan Jame Mosque. Hegmataneh historical site archive, [in Persian].
Ranjbaran, M.R., Bakhtiari, Z. 2013. The final report of the first and second chapters of the fourth round of archaeological excavations in Hegmataneh. Archive of the Cultural Heritage. Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Ravandi, M. 1999. Social History of Iran. II ed. Tehran, Negah, [in Persian].
Safarnamehaye Khati Farsi. 2009. written by a group of authors. Vol I to IV. I ed. Tehran, Akhtaran, [in Persian].
Saif al-Dawlah, S.M.M.Q. 1985. Travelogue of Mecca. I ed. Tehran, Ney, [in Persian].
Shabani, M. 2015. A Study of Settlement Patterns of the First Islamic Centuries to the Late Safavid Period in the Hamadan-Bahar Plain. M.Sc. Thesis. Maryam Mohammadi. Bu Ali Sina University. Faculty of Art and Architecture, [in Persian].
Shabani, M. 2017. Emergency excavations in Imam Khomeini Square. Archive of the Cultural Heritage. Handicrafts and Tourism Organization of Hamadan Province, [in Persian].
Swiny, S. 1975. Survey in Northwest Iran 1971. East and west25: 77-96.
Wilkinson, C.U. 1973. Nishabur: Pottery of the Early Isiamic Period. New York, The Metropolitan Museum of Art.