کلیدواژه‌ها = اشکانیان
شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکّه‌های اشکانی در استان ماد بزرگ با روش PIXE

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 79-88

فرهنگ خادمی ندوشن؛ محمد نایب پور؛ بیتا سودایی