نویسنده = علیرضا سرداری زارچی
تعداد مقالات: 3
1. مدارک باستان شناسی دوران آغازایلامی و ایلام قدیم در تپه سنجر خوزستان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-138

10.22059/jarcs.2018.201768.142266

علیرضا سرداری زارچی؛ سمیرا عطارپور


3. روستانشینی و تغییرات ‌فرهنگی جوامع شرق زاگرس مرکزی: کاوش باستان‌شناختی تپۀ قلاگپ

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 67-86

10.22059/jarcs.2014.52676

مصطفی عبدالهی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ مرتضی حصاری؛ علیرضا سرداری زارچی