دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-256 
11. بررسی ساختاری آثار گنجینه جیحون

صفحه 171-184

صدرالدین طاهری؛ رضا بایرام زاده


شماره‌های پیشین نشریه