نویسنده = قلی زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تپه ربط: خوبوشکیه باستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-131

10.22059/jarcs.2019.71101

سعدی سعیدیان؛ فاطمه قلی زاده